Prop. 56 L (2014-2015)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for proposisjonen

Høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten ble sendt på høring 15.06.2014 med høringsfrist 16.09.2014.

Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Riksrevisjonen

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sametinget

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Likestillings- diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • SINTEF Helse

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens Helsepersonellnemnd

 • Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets kommuner

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

 • Landets pasientombud

 • Landets private sykehus

 • Akademikerne

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • DELTA

 • Den Norske Legeforening

 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Finans Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LAR Nett Norge

 • Mental Helse Norge

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nettverket for private helsevirksomheter

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PARAT

 • PARAT Helse

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • PRO-Sentret

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • SPEKTER

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Unio

 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har hatt kommentarer til høringen:

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Akershus universitetssykehus HF – Brukerutvalget

 • Aleris Helse AS

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Askim kommune

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Birkenes kommune

 • Blå Kors

 • Borgestadklinikken – Blå Kors Sør BA

 • Bømlo kommune

 • Bærum kommune

 • Curato Røntgen AS

 • Den norske legeforening

 • Drammen kommune

 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Fellesorganisasjonen

 • Finnmarkssykehuset

 • Fredrikstad kommune

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Helgelandssykehuset HF

 • Helsedirektoratet

 • Helsekøen.no

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Sør-Øst Brukerutvalget

 • Helse Sør-Øst Fagrådet for TSB

 • Helse Vest RHF

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kreftforeningen

 • Kristiansand kommune

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landets fire regionale brukerutvalg

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lørenskog kommune

 • Mental Helse Nordland

 • Modum Bad

 • NHO Service

 • Nordlandssykehuset HF

 • Norges optikerforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Nittedal kommune

 • Oppfølgingsenheten Frisk

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo kommune

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Nasjonal kompetansetjeneste TSB

 • Norsk Gestaltterapeut Forening

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Pensjonistforbundet

 • Riksrevisjonen

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

 • Rådet for psykisk helse

 • Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud

 • Sande kommune

 • Sigma Nord

 • Sola kommune

 • Statens Helsetilsyn

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

 • Stokke kommune

 • Sørlandet Sykehus HF

 • Sykehuset Telemark HF

 • Sykehuset Vestfold HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • Unge funksjonshemmede

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Brukerutvalget

 • UNIO

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • VIRKE

Følgende høringsinstanser har uttalt at de ikke har merknader eller innvendinger til høringsforslaget eller at de ikke ønsker å avgi høringsuttalelse:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Norges forskningsråd

 • Statens legemiddelverk

 • Utenriksdepartementet

Til forsiden