Prop. 56 L (2014-2015)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

Til innholdsfortegnelse

3 Utvikling i ventetid og bruk av private

3.1 Utviklingen i ventetider

Ventetid til utredning eller planlagt behandling er en viktig indikator på tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. Lang ventetid kan redusere pasientens muligheter for å oppnå maksimalt utbytte av behandling og kan indikere kapasitetsproblemer i sykehusene. God informasjon om ventetid er derfor sentralt i den daglige driften av sykehusene. Lange ventetider i spesialisthelsetjenesten var viktig i grunnlaget for sykehusreformen i 2002 (Ot.prp. nr. 66 (2000–2001). I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene er reduserte ventetider et sentralt krav.

Ventetiden gikk ned i de første årene etter sykehusreformen, jf. figur 3.1.1 Noe av nedgangen kan kanskje forklares med rydding i ventelistestatistikken. Samtidig varierer utviklingen mellom områder. Ventetidene er redusert kraftig for psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Siden 2005 har imidlertid ventetiden for pasienter som venter på somatisk behandling økt. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til kvaliteten på ventetidsregistreringen, og utviklingen i tallene må tolkes med varsomhet, jf. omtale i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2015 om kvaliteten på ventetidsdata i spesialisthelsetjenesten.

Figur 3.1 Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ordinært avviklede for 2. tertial 2002–2014

Figur 3.1 Gjennomsnittlig ventetid (dager) for ordinært avviklede for 2. tertial 2002–2014

Kilde: Norsk pasientregister (NPR).

Antall ventende er et øyeblikkstall som først og fremst forteller noe om størrelsen på etterspørselen etter utredning/behandling per sluttdato i en rapporteringsperiode. Isolert sett sier antall ventende ingenting om hvor lenge pasientene venter. Ved utgangen av andre tertial 2014 var det om lag 243 000 som ventet på spesialisthelsetjeneste. De aller fleste av disse venter på somatisk behandling. Rundt 11 400 pasienter ventet på behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

3.2 Utviklingen i fristbrudd

Alle pasienter som har rett til prioritert helsehjelp, skal få en dato for når utredning eller behandling senest skal starte. Fristbrudd oppstår når helsehjelpen ikke har startet til den oppsatte fristen. Fristen er en del av pasient- og brukerrettighetene, og sikrer prioritet for pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene. Andel registrerte fristbrudd er redusert i alle sektorer siden 2010, jf. figur 3.2. I andre tertial 2014 var det seks prosent som ikke fikk påbegynt utredning eller behandling innen fristen. Andelen fristbrudd er noe høyere innen somatikk enn innen psykisk helsevern. Utviklingen har vært positiv de siste årene, og må blant annet ses i sammenheng med konkrete måltall om dette i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.

Figur 3.2 Andel fristbrudd (prosent) per sektor på landsbasis. 2. tertial 2010–2. tertial 20141

Figur 3.2 Andel fristbrudd (prosent) per sektor på landsbasis. 2. tertial 2010–2. tertial 20141

1 Pga. mangelfull rapportering er tidsseriedata for fristbrudd vanskelig å bruke før 2010.

Kilde: Norsk pasientregister.

3.3 Hva venter pasientene på?

Fordeling av ventende på omsorgsnivå

Tabell 3.1 nedenfor viser at majoriteten av pasientene blir henvist til poliklinikk i alle sektorer, med unntak av henvisninger til TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Den samme fordelingen mellom poliklinikk, dagbehandling og innleggelse gjelder når en ser på pasienter som har påbegynt helsehjelp og pasienter som venter. Fordelingen er stabil over tid. Om lag 4 av 5 på venteliste venter på utredning.

Tabell 3.1 Andelsvis fordeling av nyhenviste, ordinært avviklede og ventende på omsorgsnivå. 2. tertial 2012–2014

Sektor/omsorgsnivå

Nyhenviste

Ord. Avviklede

Ventende (31.08)

2. tert 2012

2. tert 2014 2. tert 2013

2. tert 2012

2. tert 2013

2. tert 2014

2. tert 2012

2. tert 2013

2. tert 2014

Somatikk

Poliklinikk

88

89

90

88

89

90

88

89

90

Dagbehandling

6

6

5

6

6

5

6

6

6

Innleggelse

5

5

4

5

5

5

5

4

4

PHV-V

Poliklinikk

90

91

93

90

91

92

90

90

94

Dagbehandling

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Innleggelse

9

8

6

9

8

8

9

10

5

PHV-BU

Poliklinikk

98

99

99

98

99

99

98

99

99

Dagbehandling

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Innleggelse

1

1

1

1

1

1

1

1

0

TSB

Poliklinikk

59

63

74

59

63

69

59

52

58

Dagbehandling

1

1

0

1

1

1

1

1

0

Innleggelse

40

36

25

40

36

31

40

48

41

Fordeling av ventetid etter somatisk fagområde

Tabell 3.2 nedenfor viser ventetid fordelt etter somatiske fagområder. Andelen pasienter som hadde ventet over tre måneder er vist i siste kolonne. En høy andel pasienter som har ventet over tre måneder kan indikere lav kapasitet i forhold til behovet. Lang ventetid gir også et uttrykk for de medisinske prioriteringene som er gjort i klinikken. Det er for eksempel sannsynlig at en stor andel pasienter som venter lenge på plastikk-kirurgi og ortopedisk kirurgi har mindre alvorlige tilstander. Ulik ventetid mellom fagområder må også delvis ses i lys av at det er behov for noe ulik planlegging og tid avhengig av hva pasienten feiler og kommer til behandling for.

Tabell 3.2 Antall ordinært avviklede etter ventetid, andel med ventetid over tre måneder og andel etter somatiske fagområder. 2. tertial 2014

Fagområde

<1 mnd

1–2 mnd

3–5 mnd

6–11 mnd

1–4 år

>4 år

Totalt

Antall over 3 mnd

Andel over 3 mnd

Patologi

2

1

2

0

0

0

5

2

40 %

Anestesiologi

365

523

346

234

3

0

1471

583

40 %

Ortopedisk kirurgi

7314

15328

10105

2676

459

8

35890

13248

37 %

Kjevekirurgi og munnhulesykdom

644

877

510

300

63

1

2395

874

36 %

Øre-nese-hals sykdommer

6906

9852

6467

2216

199

5

25645

8887

35 %

Yrkes- og arbeidsmedisin

54

222

120

18

2

0

416

140

34 %

Plastikkkirurgi

1635

1387

865

485

162

11

4545

1523

34 %

Karkirurgi

1327

1529

761

433

214

0

4264

1408

33 %

Øyesykdommer

3847

6159

2655

1166

358

4

14189

4183

29 %

Thoraxkirurgi

123

110

66

23

5

0

327

94

29 %

Nevrologi

2547

5525

2080

646

254

15

11067

2995

27 %

Nevrokirurgi

513

1024

465

79

13

6

2100

563

27 %

Lungesykdommer

2713

2600

1580

349

14

0

7256

1943

27 %

Urologi

3400

6075

2568

516

112

8

12679

3204

25 %

Immunologi og transfusjonsmedisin

2

1

0

1

0

0

4

1

25 %

Generell indremedisin

687

532

200

152

38

0

1609

390

24 %

Barnekirurgi

207

550

211

18

2

0

988

231

23 %

Endokrinologi

1662

2804

831

441

69

0

5807

1341

23 %

Generell kirurgi

4087

3461

1318

721

192

4

9783

2235

23 %

Gastroenterologisk kirurgi

4170

4289

1632

604

184

4

10883

2424

22 %

Habilitering barn og unge

80

382

116

15

1

0

594

132

22 %

Fysikalsk medisin og (re)habilitering

2178

4301

1612

194

32

0

8317

1838

22 %

Hud og veneriske sykdommer

3470

3737

1617

334

59

4

9221

2014

22 %

Habilitering voksne

120

339

100

26

2

0

587

128

22 %

Revmatiske sykdommer

2555

4341

1262

507

138

1

8804

1908

22 %

Transplantasjon, utredning og kirurgi

10

27

10

0

0

0

47

10

21 %

Nukleærmedisin

1

3

1

0

0

0

5

1

20 %

Nyresykdommer

524

674

221

46

12

0

1477

279

19 %

Geriatri

337

751

220

22

4

0

1334

246

18 %

Hjertesykdommer

5398

10185

2630

516

206

7

18942

3359

18 %

Barnesykdommer

2909

5755

1517

286

21

1

10489

1825

17 %

Klinisk nevrofysiologi

1770

2602

805

76

9

0

5262

890

17 %

Medisinsk genetikk

773

458

146

60

40

0

1477

246

17 %

Fordøyelsessykdommer

6820

7751

1837

442

94

3

16947

2376

14 %

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp

17188

13114

3263

658

66

0

34289

3987

12 %

Infeksjonssykdommer

1376

590

207

9

3

1

2186

220

10 %

Blodsykdommer

1012

747

150

15

2

0

1926

167

9 %

Radiologi

22

11

1

0

0

1

35

2

6 %

Onkologi

1780

540

83

23

8

2

2436

116

5 %

Mamma- og para-/tyreoideakirurgi

1479

731

74

30

4

0

2318

108

5 %

Rehabilitering

11

6

0

0

0

0

17

0

0 %

Klinisk kjemi

1

0

0

0

0

0

1

0

0 %

Habilitering

0

0

0

0

0

0

0

0

Klinisk farmakologi

0

0

0

0

0

0

0

0

Medisinsk mikrobiologi

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt alle fagområder

92019

119894

48654

14337

3044

86

278034

66121

24%

3.4 Antall nyhenviste og aktivitetsutvikling påvirker ventetidene

Det er flere forhold som påvirker utviklingen i ventetidene. Antall nyhenvisninger til spesialisthelsetjenesten og aktivitetsutviklingen er åpenbart viktig. I tillegg vil andre forhold som for eksempel rydding i ventelister, sykehusenes registreringspraksis og bruk av fritt sykehusvalg påvirke tallene.

Antall nyhenviste per år har økt jevnt siden 2002, og i løpet av 2013 ble om lag 1 367 000 henvisninger vurdert. De fleste aktivitetsmålene innen somatikk, psykisk helsevern og TSB har økt de siste årene. Om lag hver tredje person bosatt i Norge, eller 1,8 millioner unike individer, var innom en poliklinikk, til dagbehandling eller hadde et døgnopphold i et somatisk sykehus i 2012.

En viktig driver i antall nyhenvisninger og aktivitetsveksten er befolkningsveksten i Norge. Fra 2002 til 2013 har befolkningen økt med om lag 500 000 personer. Befolkningsveksten har tiltatt de siste årene og har økt med 1,3 prosent per år siden 2008. I tillegg er det sterkest vekst i de eldste aldersgruppene, som forbruker relativt sett mer spesialisthelsetjenester enn de yngre. For 2014 er det derfor anslått at aktiviteten må vokse med 1,5 prosent for å holde nivået på aktiviteten i spesialisthelsetjenesten per innbygger i ulike aldersgrupper konstant, jf. Prop. 1 S (2013–2014). Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger av befolkningen på lengre sikt viser at befolkningen øker, og det er særlig blant de eldre som er de tyngste brukerne av helsetjenester at befolkningen vil øke. Implementering av nye behandlingsmetoder, ny teknologi og utvikling av nye legemidler bidrar i tillegg til forventninger om økt ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

3.5 Bruk av private i den offentlige finansierte spesialisthelsetjenesten2

Private utfører tjenester innen ulike sektorer og gjennom ulike avtaleforhold. Avtalespesialistene har en egen finansieringsordning som i sum utløste om lag 3,1 mrd. kroner i offentlig finansiering i 2013. Det ble finansiert tjenester fra private laboratorie- og røntgeninstitutter for om lag 1,2 mrd. kroner i 2013. De regionale helseforetakene har langsiktige avtaler med en rekke ideelle institusjoner, slik som Lovisenberg og Haraldsplass, som hadde kostnader på 5,5 mrd. kroner i 2013.

I tillegg kjøper de regionale helseforetakene tjenester fra private gjennom kjøpsavtaler, inngått gjennom anskaffelse, innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk. Helseforetakenes kjøp fra private aktører gjennom kjøpsavtaler var i 2013 på drøyt 3,2 mrd kroner. Dette var en nedgang på 5,9 prosent sammenlignet med 2009, en reduksjon på om lag 200 mill kroner målt i faste priser, se tabell 3.3.

Tabell 3.3 Helseforetakenes kjøp hos private aktører målt i mill kroner. Justert for prisvekst, 2013=100.

2009

2010

2011

2012

2013

Pst realendring 2009–2013

Pst realendring 2012–2013

1. Kommersielle sykehus

486

359

387

417

419

-13,9

0,4

3. Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner

1 479

1 470

1 416

1 437

1 488

0,6

3,5

4. Psykisk helsevern

0

0

0

0

17

5. Rusbehandling

1 388

1 366

1 332

1 305

1 232

-11,2

-5,6

Sum

3 353

3 195

3 135

3 159

3 156

-5,9

-0,1

Helseforetakenes kjøp fra private kommersielle sykehus innen somatikk, for eksempel Aleris Helse og Colosseumklinikkene, var på om lag 419 mill kroner. Sammenlignet med 2009 er dette en nedgang på om lag 14 pst. Helseforetakenes kjøp fra private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner var på om lag 1,5 mrd kroner i 2013, stabilt sammenlignet med 2009. Ved rusinstitusjonene utgjorde helseforetakenes kjøp om lag 1,2 mrd kroner i 2013. Dette er en nedgang på 155 mill kroner sammenlignet med 2009.

Gjennom statsbudsjettet for 2014 ble det lagt til rette for økte anskaffelser innen TSB, psykisk helsevern og rehabilitering. De regionale helseforetakene gjennomførte anskaffelser i 2014 i tråd med dette.

Fotnoter

1.

Norsk pasientregisters ventelistestatistikk er basert på eksterne henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, samt henvisninger mellom enheter i spesialisthelsetjenesten, dersom det gjelder et nytt syketilfelle for pasienten. Gjennomsnittlig ventetid betegner tiden fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten og til helsehjelp er igangsatt. I retningslinjene for registrering fremgår det at pasienter med en uavklart tilstand skal avvikles fra ventelisten ved utredningsstart, mens pasienter med en avklart tilstand avvikles fra ventelisten når pasienten møter til behandling. Ventetid beregnes for alle pasienter som er tatt til behandling i det enkelte år.

Statistikken inneholder ikke opplysninger om ventetider for private tjenesteytere som har avtale med de regionale helseforetak innen somatisk sektor. Den inneholder heller ikke opplysninger om ventetider for røntgen- og laboratorieundersøkelser, og private avtalespesialister utenfor sykehus med avtale.

2.

Alle tall og definisjoner brukt i dette delkapittelet er hentet fra Helsedirektoratets publikasjon SAMDATA Spesialisthelsetjeneste 2013. Hele rapporten kan lese her: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten-2013/Publikasjoner/is-2194-samdata-2013.pdf

Til forsiden