Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

Eksportkreditt Norge AS er et 100 pst. statseid selskap som ble opprettet med formål om å forvalte en statlig ordning for finanstjenester til norsk eksport av kapitalvarer og tjenester. Selskapets eneste oppgave er i dag å forvalte statens eksportkredittordning. Det innebærer at selskapet, på vegne av den norske stat, tilbyr lån til kjøpere av norske eksportørers kapitalvarer og tjenester. Ordningen er rettighetsbasert. Den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen Arrangement on Officially Supported Export Credits setter rammene for eksportfinansieringstilbudet. Eksportkreditt Norges virksomhet er regulert gjennom blant annet eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen. Dersom eksportkontrakten kvalifiserer for lån etter regelverket, vil Eksportkreditt Norge gi et tilbud om lån.

Ordningen skal bidra til at norske eksportører kan konkurrere på like vilkår med andre eksportører i OECD med tilgang til tilsvarende nasjonale eksportkredittordninger. Lånene står på statens balanse, og staten tar all risiko knyttet til utlånsvirksomheten. Utlånsvirksomheten finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet. Eksportkreditt Norges eneste inntektskilde er tilskudd, som bevilges av staten. Inntekter fra eksportkredittordningen, i form av avdrag, renter og gebyrer, føres direkte til statskassen.

Alle lån må være garantert av statlige eksportgarantiinstitusjoner, som GIEK og/eller en finansinstitusjon med god rating, eller sikret på annen måte i henhold til Eksportkreditt Norges kredittretningslinjer. Dette innebærer at Eksportkreditt Norge ikke tar kredittrisiko på låntakerne, men på garantistene.

GIEK er en statlig forvaltningsbedrift som tilbyr norske statsgarantier i tilknytning til eksport, utenlandsinvesteringer, skipsbygging og kraftavtaler.

Det forventes i et normalår ikke tap på utlånssiden, da alle lån er garantert og/eller sikret. Eksportkreditt Norge legger stor vekt på å sikre at det ikke oppstår tap i forbindelse med utlån, gjennom korrekt dokumentasjon, oppfølging av lån og etterlevelse av regelverk.

Låntakere kan velge mellom to ulike rentetyper, den offentlig støttede fastrenten CIRR og en flytende markedsrente. Med CIRR (Commercial Interest Reference Rate) menes minimumsrenten i den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen som endres månedlig, ved å ta utgangspunkt i statsobligasjonsrenten i den aktuelle valuta og legge til ett prosentpoeng. Markedsrenten settes på kommersielle vilkår, i henhold til regulering av lån på markedsmessige vilkår i forskrift om eksportkredittordningen.

Eksportkreditt Norge tilbyr i dag lån for eksporttransaksjoner, herunder for leveranser til norske kjøpere av skip, flyttbare innretninger, utstyr og tjenester til slike når disse enhetene skal ha sin inntjening fra utenriksfart eller offshorevirksomhet. Med utenriksfart menes skip som ikke utelukkende går i fart mellom norske havner, men som (også) har fart mellom havner i Norge og utlandet eller mellom havner i utlandet. Med offshorevirksomhet menes både olje- og gassvirksomhet og annen virksomhet offshore (inkludert for eksempel virksomhet tilknyttet offshorevindmøller) som normalt har inntjening i valuta. Også eksport av norsk skipsutstyr og tjenester til utenlandske verft kan finansieres når endelig kjøper er norsk. Leveranser til kjøpere i Norge av skip som bygges ved verft i Norge for bruk i Norge, men ikke har inntjening fra utenriksfart eller offshorevirksomhet, faller utenfor dagens eksportfinansieringsordninger. GIEK har tilsvarende handlingsrom som Eksportkreditt Norge.

I Prop. 1 S (2017–2018) Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2018 for Nærings- og fiskeridepartementet, foreslo regjeringen å opprette en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Ordningen ble behandlet av Stortinget i Innst. 8 S (2017–2018) og vedtatt 11. desember, og ansvar for forvaltningen ble tillagt GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil inkludere for eksempel ferger, fiskebåter, brønnbåter, nærskipsfartøy og hurtigbåter. Garantirammen for ordningen for 2018 er på 10 mrd. kroner. Ordningen vil være en midlertid treårig ordning som skal evalueres.

Formålet med den nye ordningen vil være å bidra til at redere i Norge oppnår finansiering på markedsmessige vilkår og dermed medvirke til økt aktivitet for skipsverft i Norge. Ordningen vil være åpen for selskaper som er registrert i Norge og som kjøper det som omfattes av ordningen. Målgruppen er verft og underleverandører i Norge. Ordningen vil kunne bidra til å skape ny aktivitet i verftene og til at kompetansen forblir i Norge.

Gjennom den midlertidige ordningen vil det kunne gis garanti for og lån til kjøpere av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når disse enhetene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Tilsvarende som virkeområdet i den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen sin sektoravtale for skip, omfattes bygging av nye skip og større ombygginger. GIEKs del av ordningen ble operativ i januar 2018. GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene og det legges opp til at Eksportkreditt Norge vil gi lån på markedsvilkår.

For at den midlertidige ordningen skal kunne implementeres hos Eksportkreditt Norge, må det gjøres endringer i eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen. Departementet sendte forslaget til lovendringer på offentlig høring på regjeringen.no den 7. november 2017. I tillegg ble forslaget sendt direkte til følgende høringsinstanser:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Eksportkreditt Norge AS

 • Fiskeridirektoratet

 • GIEK

 • Innovasjon Norge

 • Regelrådet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Finans Norge

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Rederiforbund

 • Norske Skipsverft

 • Norsk Industri

 • Næringslivets hovedorganisasjon