Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) i samsvar med et vedlagt forslag.