Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte endringen i Eksportkreditt Norges formål vil åpne for at Eksportkreditt Norge kan gi lån til kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Endringen vil kunne føre til økt etterspørsel etter finansiering fra Eksportkreditt Norge og dermed til økt utlånsvolum. Nye lån under ordningen tas innenfor eksisterende utlånsbevilgning, jf. regjeringens forslag i Prop. 1 S (2017–2018) for Nærings- og fiskeridepartementet, Innst. 8 S (2017–2018) og Stortingets vedtak. Økte inntekter fra eksportkredittordningen, i form av avdrag, renter og gebyrer, føres direkte til statskassen. Garantiordningen skal forvaltes av GIEK, med en ramme på 10 mrd. kroner i 2018.

De foreslåtte endringene i henvisningen til annen lovgivning vil etter departementets vurdering ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.