Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven). Hensikten med endringene er å åpne for at Eksportkreditt Norge kan finansiere kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge, jf. Nærings- og fiskeridepartementets Prop. 1 S (2017–2018), Innst. 8 S (2017–2018) og Stortingets vedtak om å opprette en ny midlertidig låne- og garantiordning med dette formål som skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge. Forslaget innebærer at Eksportkreditt Norges formål endres.

Videre viser eksportkredittloven til to lover som er opphevet. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å oppdatere henvisningene slik at de viser til de gjeldende lovene som har erstattet disse.