Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til § 1

Paragrafen regulerer formålet til Eksportkreditt Norge. Det foreslås en endring for å åpne for at Eksportkreditt Norge kan finansiere kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Departementet foreslår å stryke presiseringen om at loven fastsetter rammene for etableringen av selskapet fra formålet, slik at det fremgår tydelig at det er driften av selskapet loven fastsetter rammene for.

Til § 3

Paragrafen regulerer at Eksportkreditt Norge kan yte offentlig støttede eksportkreditter i henhold til internasjonale avtaler, og yte lån på markedsmessige vilkår som et alternativ til dette, samt at nærmere regler om eksportkreditter og lån kan gis av departementet ved forskrift. Den foreslåtte midlertidige utvidelsen av ordningen vil medføre at Eksportkreditt Norge kan tilby finanstjenester til prosjekter som faller utenfor eksportbegrepet. På denne bakgrunn foreslås det en endring til at markedslån omtales som et frittstående alternativ og ikke kun som et alternativ til offentlig støttede eksportlån (CIRR-rentelån).

Til § 8

Paragrafen regulerer forholdet til annen lovgivning, nærmere bestemt hvilke lover som ikke gjelder for Eksportkreditt Norge. To av disse lovene er opphevet, og erstattet av nye lover, noe som fremgår av fotnoter i loven. Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m., er erstattet av lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner er erstattet av lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern. Det foreslås en endring i henvisningen til de to lovene som er opphevet, og at det i stedet henvises til de gjeldende lovene som har erstattet disse. Fotnotene som viser til at de to lovene er opphevet, foreslås fjernet.