Prop. 58 L (2017–2018)

Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Proposisjonen omhandler endringer i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven). Endringene innebærer at Eksportkreditt Norge kan gi lån for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. Bakgrunnen er det besluttede forslaget fra regjeringen om å opprette en ny midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge, jf. Prop. 1 S (2017-2018) Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2018 for Nærings- og fiskeridepartementet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget