Prop. 59 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Departementet foreslår en generell hjemmel for behandling av personopplysninger i ny § 83 a. Forslaget innebærer at det vil fremgå uttrykkelig av utlendingsloven at utlendingsmyndighetene kan behandle nødvendige personopplysninger ved utøvelse av offentlig myndighet eller utførelse av andre oppgaver etter loven, samt ved tildeling av økonomiske ytelser til beboere som er innkvartert i medhold av lovens § 95, ved utøvelse av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere, eller i forbindelse med assistert retur. Lovforslaget omfatter særlige kategorier av personopplysninger og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser, nærmere omtalt under punkt 4.2 og 4.3.

Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, heretter personvernforordningen eller forordningen).

Formålet med bestemmelsen er å gi myndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i utlendingssaker. Utlendingsmyndighetenes oppgaver etter utlendingsregelverket forutsetter behandling av personopplysninger vedrørende et stort antall utenlandske og norske borgere. Mange av opplysningene som behandles er såkalte særlige kategorier av personopplysninger, som opplysninger om etnisk bakgrunn og helseforhold.

Etter lovforslagets første ledd skal behandlingen begrenses til personopplysninger som er nødvendige. Dette innebærer at det ikke skal innhentes eller på annen måte behandles flere opplysninger enn det som trengs for formålet som søkes oppnådd ved behandlingen, heller ikke for en tidsbegrenset periode. Videre må behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å utøve myndighet eller utføre andre oppgaver etter loven. Behandlingen må således knyttes til lovpålagt myndighetsutøvelse eller lovpålagte oppgaver, med enkelte presiserte unntak i annet ledd.

Behandling som gjøres for uforenelige formål, krever ytterligere særskilt regulering for å være lovlig dersom slik behandling ikke er nødvendig for utlendingsmyndighetenes utøvelse av offentlig myndighet etter loven. Etter departementets syn er dette påkrevd for å oppfylle personvernforordningens krav til formålsbestemthet, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav b.

I tredje ledd foreslår departementet at Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om behandlingen, herunder om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgangen til viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.

Utlendingsloven § 80 foreslås endret, slik at det også henvises til personopplysningsloven (i tillegg til forvaltningsloven). Dette gjøres for å tydeliggjøre at personopplysningslovens regler gjelder dersom ikke annet uttrykkelig følger av loven her.

Lovens § 84 a foreslås opphevet. Som følge av at det gis en generell hjemmel for behandling av personopplysninger i ny § 83 a er det ikke lenger behov for § 84 a.

Til dokumentets forside