Prop. 59 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge er forpliktet til å gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett, herunder å foreta nødvendige endringer i utlendingsregelverket. Samlet sett legger departementet til grunn at arbeidet med å gjennomføre forordningen vil være ressurskrevende, men at endringene på sikt vil kunne innebære visse besparelser. Personvernforordningen, og de foreslåtte nasjonale reglene i forslag til ny personopplysningslov, viderefører i hovedsak gjeldende rett, noe som også innebærer at forslaget her ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative kosekvenser.

Forslaget her legger opp til at behandlingen av personopplysninger skal skje med lovhjemmel som rettslig grunnlag. I dag benytter utlendingsmyndighetene i noen grad samtykke, med tilhørende samtykkeskjemaer og -erklæringer. Forslaget vil derfor kunne innebære noe mindre administrativt arbeid, ettersom samtykkeskjemaer vil erstattes med informasjonsskriv. Forslaget legger opp til at det gis en klar lovhjemmel for når behandling av personopplysninger er tillatt, med enkelte ytterligere presiseringer i forskrift. Dette vil kunne avskjære en del tvils- og tolkningsspørsmål som følger av dagens rettslige utgangspunkt. Eventuelle implementeringskostnader vil dekkes innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

Til dokumentets forside