Prop. 59 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til bestemmelsene

Til § 80

Bestemmelsen sier at forvaltningsloven og personopplysningsloven gjelder når ikke annet følger av loven her. Nytt med bestemmelsen er henvisningen til personopplysningsloven. Henvisningen i overskriften og i selve bestemmelsen er tatt inn for å tydeliggjøre at personopplysningslovens regler gjelder dersom det ikke uttrykkelig fremkommer noe annet.

Til § 83 a

Det følger av første ledd at utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når dette er nødvendig for å utøve myndighet eller utføre andre oppgaver etter loven her. Personvernforordningen artikkel 9 og 10 gjelder behandling av særlige kategorier av personopplysninger og personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser. Behandlingen begrenses gjennom et krav om at den må være nødvendig. Behandlingen må knytte seg til myndighetsutøvelse eller andre oppgaver som følger av utlendingsloven. Også myndighetsutøvelsen må være forankret i loven. Begrepet «utlendingsmyndighetene» omfatter her alle myndigheter som utfører oppgaver etter utlendingsloven og -forskriften; Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, politiet, utenriksstasjonene, Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet samt det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen – i dag Justis- og beredskapsdepartementet.

Bestemmelsen gir ikke grunnlag for viderebehandling for uforenelige formål.

Bestemmelsen supplerer reglene i §§ 100, 100a og 100b, som omhandler bruk av ansiktsfoto og fingeravtrykk, og innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i standardisert oppholdskort.

Det følger av annet ledd at utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger som nevnt i første ledd når det er nødvendig i forbindelse med tildeling av økonomiske ytelser til utlending som er innkvartert etter § 95, ved utøvelse av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere eller i forbindelse med assistert retur. Dette er oppgaver som ikke fremkommer av loven i dag, og som følgelig ikke kan omfattes av bestemmelsens første ledd.

Det følger av tredje ledd at Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om behandlingen, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgangen til viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.

Bestemmelsen åpner for forskrifter om viderebehandling for uforenelige formål.

Til § 84 a

Bestemmelsen oppheves. Regulering av behandling av personopplysninger som i dag følger av § 84 a videreføres i forslaget til generell bestemmelse i ny § 83 a.

Til dokumentets forside