Prop. 59 S (2023–2024)

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag om godkjenning av oppstart av nye materiellinvesteringsprosjekter

2.1 Prosjekt 1171 NASAMS-komponenter med lang ledetid

Nasjonal evne til forsvar mot luftbårne våpen og ubemannede luftsystemer skal styrkes gjennom økt volum og ytelse på bakkebasert luftvern. Regjeringen prioriterer å oppgradere det eksisterende luftvernsystemet Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) med moderne materiell, innføre missiler med ulike egenskaper og øke antallet hovedkomponenter. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon tilsier at strukturutviklingen av bakkebasert luftvern, og oppgraderingen av NASAMS, må forseres.

Det er en felles utfordring i forsvarssektoren at utgifter for militært materiell øker og at allerede lange ledetider blir enda lengre. Det er derfor viktig å inngå bindende kontrakter så raskt som mulig, slik at Forsvarets tilgang på nødvendig militært materiell sikres. Tidlig bestilling av komponenter med lang ledetid legger samtidig grunnlaget for å forsere oppgraderingen av NASAMS og den planlagte utviklingen av egen luftvernstruktur. Dette er også et viktig bidrag i regjeringens arbeid med å styrke produksjonskapasiteten i forsvarsindustrien gjennom økt forutsigbarhet og langsiktige kontrakter.

Hensikten med prosjektet er å anskaffe komponenter med lang ledetid som inngår i NASAMS utskytningsenheter og på den måten sikre fremtidig tilgang på moderne utskytningsenheter så hurtig som mulig.

Norsk industri vil få en sentral rolle i prosjektet. Aktuelle komponenter anskaffes direkte fra Kongsberg Defence and Aerospace som eneleverandør av utskytningsenheter til NASAMS luftvernsystem.

Levering planlegges fra 2028.

Prosjektets foreslåtte kostnadsramme er 941 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Prosjektets styringsramme er 872 mill. kroner inkludert gjennomføringskostnader og merverdiavgift

2.2 Prosjekt 5067 Ildledelse av luftleverte kapabiliteter

Forsvaret har gjennom mange år hatt en egen kapasitet til å lede ild fra egne og allierte fly. En slik kapasitet er viktig for bl.a. å kunne gi bakkestyrker tilstrekkelig flystøtte og for å kunne beskyte mål i luft-til-overflate-rollen. Kapasiteten benyttes både ved operasjoner i Norge og i utlandet.

Materiellet som benyttes for å utøve flystøttefaget nærmer seg slutten av sin tekniske og operative levetid og må erstattes. Det skal derfor anskaffes et antall materiellsett som vil sikre at Forsvaret kan videreføre og samtidig styrke sin evne til å lede ild fra egne og allierte fly, inkludert raketter og missiler, eller indirekte fra sjø- og landbaserte langtrekkende presisjonsvåpen. Sekundært kan det samme materiellet også brukes til å lede ild som leveres fra f.eks. rør- eller rakettartilleri.

Eksempler på materiell som skal anskaffes er målbelysere, ildledningsinstrumenter, radioer med overføring av kryptert og ukryptert tale, videolinkoverføringsutstyr, programvare mv. Enkeltkomponentene integreres mot Forsvarets kampledelsessystem.

Med innføring av nye flytyper i Forsvaret og hos våre allierte er en fornyelse av materiellet for å kunne drive flystøtte viktig.

Norsk industri vil få en sentral rolle i prosjektet hva gjelder integrasjon av enkeltkomponenter i systemet, herunder programvare som brukes for å sammenstille, kontrollere og formatere måldatainformasjon før denne sendes i lesbar og forståelig form til fly eller det våpen som skal benyttes.

Utøvelse av oppdrag som gjelder ildstøtte fra fly og sjø- og landbaserte langtrekkende presisjonsvåpen er strengt og detaljert styrt gjennom NATO-avtaler som Norge har signert. Dette begrenser antallet aktuelle leverandører og hva slags materiell som kan anskaffes.

Levering planlegges innen 2029.

Prosjektets foreslåtte totale kostnadsramme er 710 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Prosjektets styringsramme er 632 mill. kroner inkludert merverdiavgift.

2.3 Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen oppgradering

Stortinget har vedtatt at Kystjegerkommandoen skal videreutvikles med evne til å bygge situasjonsforståelse og levere måldata til langtrekkende våpensystemer, samt bordingskapasitet, for å støtte maritime overflateoperasjoner.

Konseptet baserer seg på sjømobilitet, ubemannede sensorer og bordingskapasitet.

Prosjektet innebærer å anskaffe nødvendig materiell og eiendom, bygg og anlegg slik at Kystjegerkommandoen kan utvikle seg i samsvar med Stortingets vedtatte ambisjon.

Det anskaffes fem fartøyer som erstatning for dagens seks stridsbåt 90, ubemannede luftbårne systemer av ulik størrelse, samt anskaffelse av bordingsbåter. Videre inneholder prosjektet investeringer i en rekke andre materiellsystemer til avdelingen – for eksempel sensorer, kommando og kontrollmateriell, kjøretøyer, mv. Prosjektet inkluderer nødvendige investeringer i eiendom, bygg og anlegg både på Trondenes i Harstad og på Ramsund Orlogsstasjon.

Den foreslåtte løsningen vil gi økt situasjonsbevissthet på kysten, gode evner til å innhente måldata for langtrekkende våpen og sikre nødvendig bordingskapasitet til Marinen.

Prosjektet har gjennomført ekstern kvalitetssikring KS2 i tråd med statens prosjektmodell.

Prosjektets foreslåtte totale kostnadsramme for anskaffelse av materiell- og eiendom, bygg og anlegg er 2 520 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Prosjektets styringsramme er 2 143 mill. kroner inkludert gjennomføringskostnader og merverdiavgift.