Prop. 59 S (2023–2024)

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Til innholdsfortegnelse

3 Forslag om godkjenning av endring av tidligere godkjente materiellinvesteringsprosjekter

3.1 Prosjekt 1083 Oppgradering av Skjold-klassen

Stortinget vedtok gjennom behandlingen av Innst. 360 S (2019–2020), jf. Prop. 127 S (2019–2020) å bevilge midler til forsert oppgradering av Skjold-klassen korvetter.

Den samlede oppgraderingen av Skjold-klassen gjennomføres gjennom de to prosjektene 1060 Opprettholde kapasiteten og kapabiliteten til Skjold-klassen og prosjekt 1083 Oppgradering av Skjold-klassen.

Ved godkjenningen av prosjektet var det usikkerhet rundt den foreslåtte kostnadsrammen, grunnet tidspress for å iverksette tiltak for å støtte norsk industri i møte med koronapandemien. Det ble derfor opplyst at regjeringen ville komme tilbake til Stortinget med eventuelle behov for justeringer på et senere tidspunkt. Anskaffelsesprosessen har avdekket at rammen kun er tilstrekkelig til en delvis oppgradering på fire av seks fartøy. Denne oppgraderingen er kontraktfestet og igangsatt, og de fire fartøyene er planlagt ferdig oppgradert i løpet av 2025. For å sikre at de fire fartøyene har tilstrekkelig kampkraft etter oppgradering er det behov for å øke kostnadsrammen for prosjekt 1083 Oppgradering av Skjold-klassen. Dette vil sørge for at fartøyenes kapasiteter opprettholdes på dagens nivå. Det etableres opsjoner i kontrakter som inngås, for en eventuell oppgradering av de to siste fartøyene på et senere tidspunkt.

Hoveddelen av prosjektet er allerede under gjennomføring og det vurderes at usikkerhet knyttet til en omfangsøkning av den økonomiske rammen er relativt liten. Det er derfor ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammen for prosjekt 1083 Oppgradering av Skjold-klassen fra til 455 mill. kroner til 837 mill. kroner inkl. merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Medregnet den uendrede rammen for prosjekt 1060 Opprettholde kapasiteten og kapabiliteten til Skjold-klassen øker kostnadsrammen for den samlede oppgraderingen av Skjold-klassen fra 998 mill. kroner til 1 380 mill. kroner.

3.2 Prosjekt 2595 Komplettering av moderne håndvåpen

Forsvarsdepartementet godkjente prosjektet som et kategori 2-prosjekt i 2018. Prosjektet omfatter anskaffelser av et lett håndvåpen til alt personell i Forsvaret. Våpnene skal erstatte eldre våpentyper som i dag brukes i Forsvaret. En standardisering rundt én våpentype bidrar til økt operativ effekt og fordeler hva gjelder utdanning og logistikk.

Det er tidligere inngått en kontrakt med en tysk produsent for leveranser av håndvåpen. Kontrakten inneholder opsjoner for tilleggsanskaffelser med avtalte priser og leveransetider, noe som gir redusert risiko for prosjektgjennomføringen.

Det gjenstår anskaffelser av et antall våpen før hele styrkestrukturen har samme bevæpning. Det planlegges nå å utløse kontraktens opsjon.

Kostnadsrammen for prosjektet foreslås økt med 442 mill. kroner til 893 mill. kroner inkludert gjennomføringskostnader og merverdiavgift.

3.3 Prosjekt 5230 Artilleriammunisjon 155 mm

Prosjektet ble godkjent ved Stortingets behandling av Innst. 403 S (2022–2023), jf. Prop. 94 S (2022–2023), og omfatter anskaffelse av 155 mm artilleriammunisjon med en rekkevidde på minimum 40 km. Ammunisjonen skal benyttes i Hærens nye K9 artilleriskyts.

Regjeringen har forsert anskaffelsen av artilleriammunisjon for å bygge opp beholdningene av beredskapsammunisjon og for å gi leverandøren forutsigbarhet for å gjøre ytterligere investeringer i produksjonskapasitet.

Prosjektet omfatter også gjenanskaffelser av ammunisjon som er donert til Ukraina.

Granaten er ferdigutviklet ved Nammo Raufoss AS og klar for serieproduksjon. Det skal anskaffes komplette artilleriskudd som omfatter drivladninger, tennpatroner og brannrør i tillegg til granatene. Anskaffelsen gjennomføres direkte fra Nammo, bortsett fra presisjonsbrannrør som må anskaffes gjennom myndighetskjøp direkte fra amerikanske myndigheter.

Det ble signert kontrakt med Nammo sommeren 2023 for selve artillerigranatene. Sammen med avrop på en tidligere inngått kontrakt sikrer dette nå leveranser av artillerigranater til Forsvaret i perioden 2024–2028. Det er planlagt ytterligere kontrakter etter hvert som Nammo får innhentet tilbud på drivladninger og brannrør fra sine underleverandører.

Som følge av nye donasjoner av ammunisjon til Ukraina foreslås prosjektets styrings- og kostnadsramme økt med 339 mill. kroner til 5 230 mill. kroner inkludert merverdiavgift og gjennomføringskostnader.