Prop. 59 S (2023–2024)

Investeringer i Forsvaret og andre saker

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Hensikten med denne proposisjonen er å be om Stortingets godkjenning til å starte opp fem nye investeringsprosjekter, endre omfanget eller kostnadsrammen på tre investeringsprosjekter, og å informere Stortinget om en sak.

Utgangspunktet for godkjenning av oppstart og endring av investeringsprosjektene i Forsvaret er de årlige budsjettproposisjonene (Prop. 1 S). Denne proposisjonen fyller således ut budsjettproposisjonen.

Investeringsprosjektene som proposisjonen omtaler er alle i samsvar med inneværende langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 14 S (2020–2021)). De økonomiske rammene i denne proposisjonen er alle i 2024-kroner, og valutakurser er pr. 15. desember 2023.

Proposisjonen har følgende innhold:

  • Godkjenning av kostnadsramme for tre nye materiellprosjekter: P1171 NASAMS-komponenter med lang ledetid, P5067 Ildledelse av luftleverte kapabiliteter og P6380 Kystjegerkommandoen oppgradering.

  • Godkjenning av kostnadsramme for to nye eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter: Prosjekt Værnes – fullføring av flyttingen av Luftforsvarets skolesenter fra Kjevik til Værnes og Prosjekt Haakonsvern – ubåtrelaterte tiltak – kontinuerlig ubåtkapasitet.

  • Godkjenning av endring av kostnadsramme for tre materiellprosjekter: P1083 Oppgradering av Skjold-klassen, P2595 Komplettering av moderne håndvåpen og P5230 Artilleriammunisjon 155 mm.

  • Oppfølging av anmodningsvedtak om fremleggelse av en utredning om bruk av ikke-militært ansatte og forhold knyttet til krigens folkerett og ikke-militært personell som legitime militære mål.