Prop. 6 L (2019–2020)

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Kunnskapsdepartementet sendte forslag til endringer i introduksjonsloven på høring 1. mars 2019 med frist 12. april 2019. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Datatilsynet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Sametinget

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Norsk tolkeforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Tolkebyråenes bransjeforening

 • Tolkeforbundet

Det kom inn ti realitetsmerknader fra følgende høringsinstanser:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kripos

 • Norsk tolkeforening

 • Oslo politidistrikt

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Riksadvokaten

 • Tolkeforbundet

 • Utlendingsdirektoratet

Samlet sett fikk forslaget støtte fra høringsinstansene.