Prop. 6 L (2019–2020)

Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) i samsvar med et vedlagt forslag.