Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 60 L (2017–2018)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Til innholdsfortegnelse

14 Endringer i alkoholloven §§ 3-1 og 3-1b

I Prop. 116 L (2015 – 2016) om endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.), ble det av hensyn til helheten i lovverket foreslått at produsenter ikke skal kunne tilsette brennevin i produktene de tilvirker for salg fra eget produksjonssted, verken for produkter over eller opp til 4,7 volumprosent alkohol. Ved en inkurie ble dette ikke inntatt i lovbestemmelsen for alkoholholdig drikk gruppe 1 (opp til 4,7 volumprosent alkohol). Departementet foreslår derfor at det i § 3-1b første ledd første punktum gjøres en endring som inntar dette, slik at § 3-1b første ledd første punktum blir lydende: Kommunal bevilling etter § 3-1 annet ledd kan, dersom kravene i § 1-7f første ledd er oppfylt, utvides til å omfatte innførsel eller tilvirkning for salg i egen virksomhet av alkoholholdig drikk gruppe 1 som ikke er tilsatt brennevin.

I samme proposisjon ble deler av dalydende § 3-1 videreført i en egen bestemmelse om salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet i ny § 3-1b. I den forbindelse ble det ved en inkurie tatt ut en setning fra § 3-1 tredje ledd om bevilling til AS Vinmonopolet som ikke skulle tas ut. Setningen lyder som følger: Bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent til AS Vinmonopolet kan bare gis dersom det også gis bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk i kommunen. Da det var meningen å videreføre denne setningen, foreslår departementet at denne setningen tas inn i § 3-1 tredje ledd.

Til dokumentets forside