Prop. 60 L (2017–2018)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som skal gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på handlingsnormer i følgende lover:

  • Alkoholloven

  • Atomenergiloven

  • Folkehelseloven (justering i eksisterende hjemmel)

  • Legemiddelloven

  • Lov om medisinsk utstyr

  • Strålevernloven

  • Tobakksskadeloven

Det foreslås å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser hvor dagens reaksjonsmidler ikke anses tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig og derfor heller ikke har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket.

Forslagene om å innføre overtredelsesgebyr er tilpasset de nye reglene om administrative sanksjoner i forvaltningsloven kapittel IX og er basert på de grunnleggende vurderingene av overtredelsesgebyr som går fram av tilhørende lovproposisjon (Prop. 62 L (2015 – 2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)).

I proposisjonen vurderes og foreslås for hver lov hvilke handlingsnormer det bør være overtredelsesgebyr for, hvem som bør kunne ilegges overtredelsesgebyr, og hvilke skyldkrav som bør gjelde for å kunne ilegge slikt gebyr (objektivt ansvar eller krav om forsett eller uaktsomhet). Lovbestemmelsene som foreslås, gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr for handlingsnormer i loven eller i forskrifter i medhold av loven. Dette innebærer at hvilke konkrete overtredelser det skal kunne gis overtredelsgebyr for, i en del tilfeller vil bestemmes mer detaljert i forskrifter innenfor de rammene lovbestemmelsene setter.

Videre foreslås forskriftshjemler for utmåling og betaling av gebyret. Mer detaljerte regler om utmåling av overtredelsesgebyr, vil derfor fastsettes i forskrifter på et senere tidspunkt etter vanlige prosedyrer for regelverksarbeid.

Da atomenergiloven ikke har hjemmel for tvangsmulkt i dag, foreslås det å innføre tvangsmulkt som reaksjonsmulighet i denne loven. Det foreslås videre en mindre endring i strålevernlovens bestemmelse om tvangsmulkt.

Bakgrunnen for forslaget om å innføre hjemmel for overtredelsesgebyr, omtales i kapittel 2. Høringen omtales i kapittel 3. Overtredelsesgebyr reiser en del generelle problemstillinger som er felles uavhengig av hvilken lov det er aktuelt å innføre det i. Det gis derfor i kapittel 4 en generell vurdering og gjennomgang av overtredelsesgebyr, før overtredelsesgebyr vurderes spesielt for de enkelte lovene i de påfølgende kapitlene (kapittel 5 til 11). I disse kapitlene foretas en nærmere vurdering av behov for og innføring av overtredelsesgebyr i den enkelte lov. Der vurderingene av spørsmål knyttet til overtredelsesgebyr er sammenfallende for lovene i proposisjonen, omtales dette i utgangspunktet kun i det generelle kapitlet (kapittel 4). Dette gjelder blant annet spørsmålet om det skal være en plikt eller kun en mulighet å ilegge overtredelsesgebyr, regler om utmåling og betaling og regler om foreldelse. I kapittel 12 omtales de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget om overtredelsesgebyr.

I tillegg til forslag om innføring av nye reaksjonsmidler i de ovennevnte lovene, inneholder proposisjonen også forslag til en endring i alkoholloven om bransjeintern prøvesmaking, jf. omtale i kapittel 13. Forslaget inneholder også noen tekniske opprettinger i lover under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Se kapittel 14 og 15.

Merknader til de enkelte lovbestemmelsene er tatt inn i kapittel 16.

Høringsnotatet som ligger til grunn for proposisjonen, inneholdt også forslag om overtredelsesgebyr i matloven som forvaltes av de tre matdepartementene Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Oppfølgingen av matloven er ikke en del av denne proposisjonen, men følges opp som egen sak. Videre følges høringsnotatets forslag om beslag og destruksjon etter tobakkskadeloven opp i en annen lovproposisjon.

Utover dette er departementets forslag i denne proposisjonen i hovedsak en videreføring av det som ble foreslått i høringsnotatet med noen justeringer og presiseringer.

Til forsiden