Prop. 60 L (2017–2018)

Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om lovendringer som skal gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på handlingsnormer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven (justering i eksisterende hjemmel), legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven. Det foreslås å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser hvor dagens reaksjonsmidler ikke anses tilstrekkelige til å reagere effektivt og hensiktsmessig og derfor heller ikke har den nødvendige preventive effekten for å sikre etterlevelse av regelverket. Det foreslås videre å innføre tvangsmulkt som reaksjonsmulighet i atomenergiloven. Det foreslås også en mindre endring i strålevernlovens bestemmelse om tvangsmulkt. I tillegg til forslag om innføring av nye reaksjonsmidler i de ovennevnte lovene, inneholder proposisjonen forslag til en endring i alkoholloven om bransjeintern prøvesmaking, samt noen tekniske opprettinger i flere lover under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget