Prop. 66 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning nr. 293/2015 av 30. oktober 2015 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Direktiv 2013/34/EU opphever fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF2 og sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF3 som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 3) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXII gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 10f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF) tilføyes følgende:

  », endret ved:

  • 32013 L 0034: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19).»

 • 2. Etter nr. 10h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU) tilføyes følgende:

  • «10i. 32013 L 0034: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19).

   Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) Med hensyn til Island og Norge skal konvertering av beløp fra euro til nasjonal valuta gjøres ved bruk av vekslingskursen som er kunngjort av sentralbanken som er ansvarlig for den nasjonale valutaen.

   • b) I vedlegg I tilføyes følgende

    • ’– Island:

     hlutafélag, einkahlutafélag,

    • – Liechtenstein:

     die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft,

    • – Norge:

     aksjeselskap, allmennaksjeselskap.’

   • c) I vedlegg II tilføyes følgende

    • ’– Island:

     sameignarfélag, samlagsfélag,

    • – Liechtenstein:

     die Kollektivgesellschaft, die Kommanditaktiengesellschaft,

    • – Norge:

     partrederi, ansvarlig selskap, komandittselskap.’»

 • 3. Teksten i nr. 4 (fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF) og 6 (sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2013/34/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. november 2015, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt4.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2015.

For EØS-komiteen

Oda Sletnes

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19.

2.

EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

3.

EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

4.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside