Prop. 66 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU

Til innholdsfortegnelse

4 EØS-komiteens beslutning nr. 39/2016 av 5. februar 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

  • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/95/EU av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 2013/34/EU med hensyn til visse store foretaks og konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10i (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32014 L 0095: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/95/EU av 22. oktober 2014 (EUT L 330 av 15.11.2014, s. 1).»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/95/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2016, forutsatt at alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 293/2015 av 30. oktober 20153 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 5. februar 2016.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 330 av 15.11.2014, s. 1.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.

3.

EUT L XXX av XX.XX.XXXX, s. XX, og EØS-tillegget nr. XXX av XX.XX.XXXX, s. XX.

Til dokumentets forside