Prop. 66 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU

Finansdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om endringer i blant annet verdipapirhandelloven og regnskapsloven. Det foreslås blant annet å opprettholde en forskriftshjemmel til å gi regler om kvartalsrapportering innenfor de rammer rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF, endret ved direktiv 2013/50EU), setter. Departementet foreslår videre enkelte endringer i regnskapsloven som innebærer at EUs regnskapsdirektiver (2013/34EU og direktiv (2014/95EU), kan anses gjennomført i norsk rett. Departementet ber i proposisjonen også om Stortingets samtykke til godkjenning av to EØS-komitebeslutninger (nr. 293/2015 og nr. 39/2016) som innlemmer de to regnskapsdirektivene i norsk rett.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget