Historisk arkiv

Forslag til nye regler i verdipapirhandelloven og regnskapsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til nye lovregler, blant annet om periodisk rapportering i verdipapirhandelloven. Det er videre foreslått enkelte endringer i regnskapsloven for å gjennomføre regnskapsdirektiver i norsk rett.

Departementet foreslår i proposisjonen blant annet å opprettholde en forskriftshjemmel til å gi regler om kvartalsrapportering innenfor de rammer rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF, endret ved direktiv 2013/50/EU) setter. I tillegg foreslås det å gjennomføre ulike bestemmelser i endringsdirektivet.

Departementet foreslår videre enkelte endringer i regnskapsloven slik at EUs regnskapsdirektiver (2013/34/EU og 2014/95/EU) kan anses gjennomført i norsk rett. Endringene innebærer bl.a. noen lettelser i notekravene for små foretak. For å gjennomføre direktivkrav foreslås det enkelte endringer i kravene til store foretaks redegjørelse om samfunnsansvar og foretaksstyring.

Departementet ber i proposisjonen også om Stortingets samtykke til godkjenning av to EØS-beslutninger (nr. 293/2015 og nr. 39/2016) som innlemmer de to regnskapsdirektivene i norsk rett.