Prop. 66 LS (2020–2021)

Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU

Til innholdsfortegnelse

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

5.1 Til endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Til § 2-4 femte og sjette ledd

I definisjonen i femte og sjette ledd inntas en henvisning til verdipapirhandelloven § 8-1 etter verdipapirmarkedsforordningen for å lette brukernes tilgang til forordningsteksten. Forordningen er gjennomført i verdipapirhandelloven § 8-1 og angitt der med den norske korttittelen «verdipapirmarkedsforordningen» (eng. MiFIR), forordningsnummer (EU) nr. 600/2014 og lenke.

Til § 2-7 femte ledd

I verdipapirhandelloven § 2-7 femte ledd rettes forkortelsen av multilateral handelsfasilitet fra «MFH» til «MHF».

Til § 3-8 annet ledd nr. 2

Endringen innebærer en oppretting av skrivefeil.

Til § 5-4

I første ledd endres henvisningen fra §§ 5-5 til 5-11 til §§ 5-5 til 5-10. Paragraf 5-11 ble opphevet ved lov 22. juni 2012 nr. 35 uten at henvisningen ble rettet.

Endringene i tredje ledd innebærer at utsteder ikke lenger kan velge hjemstat der utsteders verdipapirer tilbys offentligheten for første gang. Etter endringen kan utsteder bare velge hjemstat der verdipapirene søkes notert. Formålet med endringen er å legge bedre til rette for at hjemstaten skal være en stat hvor utsteder har et reelt tilknytningsforhold.

I tillegg erstattes begrepet «instrumenter» med begrepet «omsettelige verdipapirer». Dette er en rent språklig endring.

I fjerde ledd presiseres det at valget av hjemstat gjelder med mindre de omsettelige verdipapirene ikke lenger er opptatt til handel på regulert marked i EØS. Presiseringen er rent språklig og medfører ikke materielle endringer.

Femte ledd gjennomfører rapporteringsdirektivets nye regler om utsteders adgang til å velge ny hjemstat innenfor EØS. Formålet med endringen er å legge til rette for at hjemstaten skal være en stat hvor utsteder har et reelt tilknytningsforhold.

Sjette ledd gir regler om offentliggjøring av hjemstat som før sto i verdipapirforskriften, samt om utsteders plikt til å opplyse tilsynsmyndighetene om valget. Sistnevnte bestemmelse er ny og tar sikte på å lette tilsynsmyndighetenes arbeid.

Syvende ledd gjennomfører nye bestemmelser om at utsteder som ikke velger hjemstat, får tildelt hjemstat(er). Formålet er å sikre at alle utstedere av omsettelige verdipapirer i EØS er underlagt betryggende tilsyn.

I åttende ledd første punktum endres EØS-land til EØS-stat. I annet punktum endres henvisningen fra §§ 5-5 til 5-11 til §§ 5-5 til 5-10. Paragraf 5-11 ble opphevet ved lov 22. juni 2012 nr. 35 uten at henvisningen ble rettet.

I niende ledd legges Det europeiske finansielle stabiliseringsfond (EFSF) og tilsvarende ordninger opprettet for å tilby midlertidig finansiell bistand til stater som har euro som valuta, til de institusjonene som ikke omfattes av bestemmelsene som gjennomfører rapporteringsdirektivet. I første setning erstattes ordet «verdipapirfond» med ordet «verdipapirfondsandeler» for å rette opp en inkurie.

I tiende ledd presiseres det at §§ 5-5 til 5.14, og regler gitt i medhold av disse bestemmelsene, gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis, så langt de passer.

I ellevte ledd presiseres det at departementet kan vedta forskrifter om fullharmoniserte krav til rapporteringsformat for årsrapporter.

Se omtale i kapittel 2.3.5.

Til § 5-5

I første leddtredje punktum endres perioden utsteder skal sørge for å holde årsrapporten offentlig fra fem til ti år. Dette er en fullharmonisert regel etter rapporteringsdirektivet.

I åttende ledd utvides adgangen til å gi forskrifter til å omfatte rapporteringsformat for årsrapport. Det foreligger i dag ingen regler om rapporteringsformat. Bestemmelsen endres for å kunne gjennomføre regler om felles rapporteringsformat for årsrapporter i EØS.

Se omtale i kapittel 2.4.5.

Til § 5-6

I første leddtredje punktum endres perioden utsteder skal sørge for å holde årsrapporten offentlig fra fem til ti år. Dette er en fullharmonisert regel.

Forskriftshjemmelen i sjette ledd annet punktum er omarbeidet. Hensikten er at det skal kunne utarbeides ytterligere regler om delårsregnskaper, herunder kvartalsrapporter, på de vilkår som er fastsatt i unntaksbestemmelsen i rapporteringsdirektivet artikkel 3.

Se omtale i kapittel 2.4.5.

Til § 5-8

Fjerde ledd om krav til offentliggjøring av lån og sjette ledd om innsending av vedtekter, oppheves i samsvar med endringer i rapporteringsdirektivet.

Se omtale i kapittel 2.4.5.

Til § 5-9 sjette ledd første punktum

Endringen innebærer en oppretting av skrivefeil.

Til § 5-12 femte ledd annet punktum

Bestemmelsens femte ledd er endret slik at forskriftshjemmelen utvides til å omfatte regler om et felles europeisk tilknytningspunkt for de ulike OAMene («officially appointed mechanism») i EØS. Det er fastsatt at ESMA innen 2018 skal opprette et slikt tilknytningspunkt. Nærmere regler skal gis i tekniske reguleringsstandarder blant annet om felles tekniske løsninger, som best kan innarbeides i norsk rett i forskrifter.

Se omtale i kapittel 2.5.5.

Til § 8-1

Overskriften i bestemmelsen endres til å lyde «verdipapirmarkedsforordningen». Det er gjennomgående i loven vist til forordning (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) angitt ved den norske korttittelen «verdipapirmarkedsforordningen». Denne forordningen er gjennomført i verdipapirhandelloven § 8-1, herunder angitt med norsk korttittel, forordningsnummer og lenke.

Til § 9-10 tredje ledd

Intern omorganisering føyes til som moment da det ved en feil har vært utelatt

Til § 9-14 annet ledd første punktum

Endringer i første ledd annet punktum innebærer en oppretting av henvisning. I annet ledd første punktum endres begrepet til virkedager i stedenfor arbeidsdager for enhetlig begrepsbruk i loven.

Til § 9-20

Siste del av setningsleddet i § 9-20 om tilslutning til utenrettslig tvisteløsningsordning oppheves for å unngå dobbelregulering med verdipapirhandelloven § 10-24.

Til § 9-21 nytt annet ledd og tredje ledd

I annet ledd inntas det en henvisning til § 9-33 om filialetablering i EØS, tilsvarende som § 9-22 lød før endringen 1. januar 2019.

I nytt tredje ledd inntas det en bestemmelse om filialetablering utenfor EØS slik den lød før 1. januar 2019, og ved en inkurie ikke ble videreført.

5.2 Til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Til ny § 1-10

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 2 nr. 16, hvor det er en definisjon av begrepet «vesentlig». Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.3.3.

Til § 3-2 femte ledd

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 23 nr. 10, om at datterforetak under visse forutsetninger kan unntas fra konsolideringsplikt. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.6.5.

Til § 3-3 b annet ledd ny nr. 9

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 20, som inneholder krav om redegjørelse om foretaksstyring. Det tas inn et tilleggskrav i bestemmelsen om at foretakene må opplyse om foretakets retningslinjer for likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn for sammensetning av styre, ledelses- og kontrollorganer og deres underutvalg. Dersom foretaket ikke har slike retningslinjer, skal dette begrunnes.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.8.5.

Til § 3-3 c

Endringer i bestemmelsen gjennomfører enkelte gjenstående elementer i kravet til ikke-finansiell redegjørelse som følger av direktivet om ikke-finansiell rapportering artikkel 19a nr. 1 og artikkel 29a nr. 1. Bestemmelsen gjelder store foretak, jf. regnskapsloven § 5-1. Bestemmelsen er endret slik at den er bygget opp mer i oversstemmelse med direktivets oppbygging.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.7.5.

Til § 3-8 første ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 23 nr. 9, som krever at det inntas bestemmelser om unntak fra konsolidering i visse tilfeller.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.6.5.

Til § 5-4 annet ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 2 nr. 7, om at distribusjonsutgifter ikke inngår i anskaffelseskost ved tilvirkning.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.3.2.5.

Til § 5-6

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 12. nr. 11, om at utgifter til egen forskning skal kostnadsføres. Det foreslås også tatt inn en bestemmelse om avskrivning av balanseførte utviklingsutgifter i samsvar med direktivbestemmelsen.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.4.4.5.

Til § 5-7 nytt tredje og fjerde punktum

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 12 nr. 6 og artikkel 12 nr. 11, om at reversering av nedskrivning ikke gjelder for goodwill.

Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.4.3.5.

Til § 6-1 og § 6-1a

Endringene foreslås for å hensynta endring i direktivet om at oppstillingsplan for resultatregnskapet ikke inneholder ekstraordinære poster og skattekostnad på ekstraordinære poster, slik de gamle regnskapsdirektivene gjorde. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.4.5.

Til § 6-2 første ledd post A

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 12 nr. 11. Bestemmelsen endres fra at utgifter til «egen forskning og utvikling» kan kostnadsføres, til at utgifter til «egen forskning» kan kostnadsføres. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.4.4.

Til § 6-3 første ledd

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 9 nr. 2, ved at medlemsstatene skal tillate eller kreve tilføyelse av delsummer i resultatregnskapet. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.4.2.

Til ny § 7-1a

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 15, og gjennomfører direktivkrav om at noter presenteres i samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.2.

Til ny § 7-7a

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 6 nr. 2, om at det tas inn et notekrav som krever at den regnskapspliktige, også små foretak, opplyser brutto beløp for eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader som er presentert netto i balanse eller resultatoppstilling. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.3.

Til ny § 7-7 b

Bestemmelsen gjennomfører det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 17 nr. 1 bokstav q, med notekrav som gjelder opplysninger om hendelser etter balansedagen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.4.

Til § 7-35

Bestemmelsens første ledd endres om følge av krav i det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 1 bokstav a. Bestemmelsen endres slik at det kun kreves at det opplyses om anvendte regnskapsprinsipper uten noen ytterligere spesifisering. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.5.5.

Annet og fjerde ledd foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-36

Paragraf 7-36 første, annet, tredje og femte ledd foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5. Som følge av direktivkravet i artikkel 17 nr. 3 endres § 7-36 syvende ledd (nytt fjerde ledd), slik at det kun kreves opplysning om transaksjoner med og mellom datterselskaper, og ikke om interngevinst på disse. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-37 første og annet ledd

Lovbestemmelsens første ledd er mer omfattende enn hva som følger av det konsoliderte regnskapsdirektivet artikkel 16 nr. 1 bokstav c, og endres slik at lovbestemmelsen ikke krever opplysninger om anskaffelskost.

Annet ledd foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-38 annet ledd

Bestemmelsen foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

§ 7-39 annet ledd og fjerde ledd

Bestemmelsens annet og fjerde ledd foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5

Til § 7-40 fjerde ledd

Bestemmelsen foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-42 første til tredje ledd

Bestemmelsene foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16. nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-43 a

Bestemmelsen foreslås opphevet som følge av kravet i direktivets artikkel 16 nr. 3. Se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-44

Bestemmelsen foreslås opphevet som følge av krav i direktivets artikkel 16 nr. 3. se nærmere omtale i kapittel 3.5.5.5.

Til § 7-45

Lovbestemmelsen er slik den lyder mer omfattende enn hva som følger av det konsoliderte regnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 1 bokstav e, og endres slik at den tilpasses denne direktivbestemmelsen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i kapittel 3.5.5.5.

5.3 Til endringer i andre lover

Til endringen i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse § 10-6 annet ledd

Endringen innebærer en oppdatering av henvisning til verdipapirhandelloven.

Til endringen i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-14 første ledd bokstav b

Endringen innebærer en oppdatering av henvisning til verdipapirhandelloven.

Til endringen i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-10 tredje og fjerde punktum

Innføringen av et nytt tredje punktum i bestemmelsen er en kodifisering av gjeldende praksis og medfører ingen materiell endring. Tidligere tredje punktum nytt fjerde punktum er samsvarende med verdipapirhandelloven § 10-22 første ledd siste punktum vedrørende agenters tilknytning til verdipapirforetak.

Til endringene i I lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond

Endringen i § 1-2 bokstav k er en følge av at bestemmelsene om profesjonell investor er flyttet fra verdipapirforskriften til nye bestemmelser i verdipapirhandelloven, og innebærer ingen materiell endring.

Endringen i § 1-2 bokstav l er en følge av at verdipapirhandelloven har fått en egen bestemmelse om klassifisering av ikke-profesjonelle kunder, og innebærer ingen materiell endring.

Endringen i § 7-3 er en følge av at bestemmelsen er delt opp slik at kravene til god forretningsskikk er flyttet til verdipapirhandelloven § 10-9 og kravene til vurdering av egnethet er flyttet til verdipapirhandelloven § 10-15.

Til endringen lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 20-20 annet ledd annet punktum

Endringen innebærer oppretting av en henvisningsfeil.

Til endringen i lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn § 7

Bestemmelsen oppheves. Paragraf 7 inneholdt endring i verdipapirhandelloven § 13-6a som nå er erstattet av verdipapirhandelloven § 17-1.

Til dokumentets forside