Prop. 68 L (2018–2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Grunnlaget for forslaget

For å ta stilling til spørsmål om bortvisning i saker der Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) avslår en søknad om beskyttelse, må det i dag gjøres en rekke vurderinger før et slikt tilleggsvedtak om bortvisning kan fattes. Det er derfor grunn til å endre reglene for å unngå at det i alle asylsaker skal brukes tid på vurderinger som ikke har betydning for spørsmålet om beskyttelse, og som generelt har begrenset betydning sett hen til de få sakene hvor bortvisning ifølge reglene faktisk er påkrevd, i medhold av utlendingsloven § 17, jf. utlendingsforskriften § 5-3. Forslaget er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker.

2.2 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte forslag til lovendringer på høring 25. januar 2018. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

 • Norad

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Fylkesmennene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene (11 stykker)

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norges Juristforbund

 • Norges politilederlag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • NHO Luftfart

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • SOS Rasisme

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Vergeforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Det liberale folkepartiet

 • Fremskrittspartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet De grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Pensjonistpartiet

 • Rødt

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

Høringsfristen var satt til 30. april 2018.

Departementet har mottatt høringsuttalelser med merknad fra følgende instanser:

 • Advokatforeningen

 • Politidirektoratet

 • UDI

 • UNE

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Mira-senteret

 • SEIF

 • NOAS

 • Juss-Buss

 • Amnesty

 • NHO Luftfart

Følgende instanser svarte at de ikke hadde eller ikke ønsket å avgi merknader til forslaget:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Utenriksdepartementet

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Domstoladministrasjonen

 • Datatilsynet

 • Fagforbundet