Prop. 68 L (2018–2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte endringen vil medføre færre vurderinger av spørsmål som ikke har betydning for selve behandlingen av asylsaken. Dette vil forenkle og dermed effektivisere saksbehandlingen. De fleste tilleggsvedtakene om bortvisning fattes i dag i saker om beskyttelse etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b (Dublin-saker), og disse kompliseres på grunn av dagens regler om bortvisning som tilleggsvedtak. Ved å fjerne vurderingene om oppholdstid i Norge og hvilke dokumenter personen har vist frem, kan det spares tid når vedtak i asylsaken fattes.

UDI anslår at vurderingene som knytter seg til tilleggsvedtak og registrering i saker om bortvisning i forbindelse med avslag på asyl, utgjør omtrent en fjerdedel av den totale tidsbruken til vedtaksfattingen i for eksempel en Dublin-sak. Antallet saker det fattes et tilleggsvedtak om bortvisning i varierer noe fra år til år, slik at det er vanskelig å anslå hvor mange saker som vil bli omfattet av effektiviseringen i regelverket slik det her er foreslått.

UDI fattet i 2017 anslagsvis 660 tilleggsvedtak med hjemmel i utf. § 5-3 første og annet ledd. Det samme året ble det i anslagsvis 1800 saker gjort en tilleggsregistrering om at utlendingen må forlate riket etter utlendingsloven § 55 uten at det ble fattet tilleggsvedtak om bortvisning. Dette betyr at spørsmålet om bortvisning ble vurdert i om lag 2460 saker, men kun kom til anvendelse i en tredjedel av disse. Som vist til ovenfor er bortvisningsvedtak særlig relevant i Dublin-sakene, og utgjorde for eksempel 400 av de 660 sakene i 2017 hvor det ble fattet tilleggsvedtak om bortvisning etter utlendingsforskriften § 5-3 første eller annet ledd.

Dersom man forenkler regelverket kan saksbehandlingen effektiviseres sammenlignet med i dag. Det betyr at det vil brukes mindre tid per behandlet sak, tid som kan brukes til å behandle flere tilsvarende saker i det samme tidsrommet. Departementet mener det vil føre til en bedre ressursutnyttelse i utlendingsforvaltningen.

Det antas at de foreslåtte endringene ikke vil medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for utlendingsforvaltningen eller andre offentlige virksomheter. Eventuelle merutgifter vil tas innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.