Prop. 68 L (2018–2019)

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 17 første ledd bokstav m

Bestemmelsen gir grunnlag for å bortvise de som har fått avslag på søknad om beskyttelse etter § 28, og heller ikke har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter § 38. Bestemmelsen skal erstatte dagens utlendingsforskrift § 5-3, men viderefører ikke vurderingene som ligger i forskriftens § 5-3 med hensyn til oppholdstid eller fremviste dokumenter.

Selv om departementet foreslår å bruke formuleringen «kan» bortvises i den nye bestemmelsen, og ikke «skal» bortvises slik som i dagens utlendingsforskrift § 5-3, er terskelen for bortvisning likevel ikke ment å være en annen. Kan-bestemmelsen vil i større grad tydeliggjøre at det skal gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak. Det vil si at det som utgangspunkt fattes et tilleggsvedtak om bortvisning, med mindre en konkret vurdering tilsier noe annet.

Lovforslaget vil heller ikke ha konsekvenser for dagens regelverk og praksis når det gjelder iverksetting og utreisefrist etter reglene i utlendingsloven § 90. Fordi vedtaket om bortvisning vil være et tilleggsvedtak til et vedtak i en asylsak vil ikke bortvisningsvedtaket iverksettes før det er anledning til å iverksette vedtaket i asylsaken.

Til § 32

I paragrafens femte leddførste punktum strykes ett paragraftegn, da det kun vises til én paragraf (§ 28). Feilen kom inn ved endringslov 17. juni 2016 nr. 59 (innstramninger II), da det i departementets opprinnelige lovforslag, jf. Prop. 90 L (2015–2016), var vist til flere paragrafer, mens dette ble endret under stortingsbehandlingen.

Til § 42

I tredje ledd første punktum endres lovhenvisningen, fra lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon, til lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon. Ny adopsjonslov trådte i kraft 1. juli 2018. I tredje ledd annet punktum endres «Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen» til «Barne-, ungdoms- og familieetaten».

Til § 94 første ledd

Utlendingsloven § 94 angir nærmere hvilke vilkår som må være oppfylt for at det kan gis midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere mens deres søknad om beskyttelse er til behandling. Det følger av § 94 første ledd bokstav c at søkere som det er aktuelt å bortvise ikke har adgang til å ta arbeid under behandling av søknad om beskyttelse. Ettersom endringsforslaget her innebærer at utlendingsforskriften § 5-3 fjernes, og dermed også vilkåret om at bortvisning forutsetter iverksetting før utlendingen har vært her i henholdsvis tre eller seks måneder, inntas det en tidsavgrensning i utlendingsloven § 94 på seks måneder. Dette vil sikre at en del asylsøkere fremdeles vil kunne få midlertidig arbeidstillatelse.