Prop. 71 L (2019–2020)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)

Til innholdsfortegnelse

4 Høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 20. desember 2019 på høring et lovforslag om å innfase nettoberegnet ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra 67 år for årskull som er født fra og med 1954.

Høringsnotatet ble offentliggjort på departementets hjemmeside, slik at det var allment tilgjengelig. Fristen for merknader ble satt til 14. februar 2020. Høringsnotatet ble dessuten sendt direkte til de følgende instansene:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Finanstilsynet

 • Statens pensjonskasse

 • Statens Seniorråd

 • Statistisk sentralbyrå

 • Trygderetten

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den Norske Aktuarforening

 • Finans Norge

 • Forsvar offentlig pensjon

 • Forsvarets seniorforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gabler AS

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • KS

 • KS Bedrift

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • LO-Kommune

 • LO-stat

 • NITO

 • Norsk Pensjon AS

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo kommune

 • Oslo Pensjonsforsikring AS

 • Pensjonistforbundet

 • Pensjonskasseforeningen

 • Pensjonskontoret

 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

 • Pensjonsordningen for sykepleiere

 • Pensjonstrygden for fiskere

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Regnskap Norge

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Senior Norge

 • Seniorenes Fellesorganisasjon

 • Senter for seniorpolitikk

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Unio

 • YS

Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til forslagene som ble sendt på høring:

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Gabler AS

 • Kommunal Landspensjonskasse

 • Landsforbundet for offentlige pensjonister

 • LO-Kommune

 • LO-Stat

 • Oslo Pensjonsforsikring AS

 • Pensjonistforbundet

 • Statens pensjonskasse

 • Unio

 • YS

Til sammen har altså 12 instanser avgitt realitetsuttalelser til høringsnotatet. LO Kommune, LO Stat, Unio og YS har levert en felles høringsuttalelse, heretter omtalt som Organisasjonene.

Til dokumentets forside