Prop. 71 L (2019–2020)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)

Til innholdsfortegnelse

10 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

10.1 Til endringene i lov om Statens pensjonskasse

Til § 34 første ledd

Nettoberegnet etterlattepensjon ble innført fra 2001. Som en overgangsordning gjelder den gamle beregningsmåten som krever samordning med folketrygdens pensjoner, og § 34 gir bestemmelsene om slik bruttoberegnet enke- og enkemannspensjon. Det er opp gjennom tiden gjort flere endringer i hvem som omfattes av reglene. Endringene framgår av endringslover, og det framgår derfor ikke på en helhetlig måte hvem som omfattes av reglene. For å tydeliggjøre dette, foreslår departementet at § 34 første ledd endres. Endringen medfører ingen realitetsendring. Det framgår av bestemmelsen at bruttoberegnet enke- og enkemannspensjon ytes i følgende tilfeller:

  • a) Når medlemmet døde før 1. januar 2001.

  • b) Når medlemmet døde mellom 1. januar 2001 og 1. februar 2010 og gjenlevende er enke eller enkemann etter medlem med medlemskap før 1. oktober 1976, og ellers når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

  • c) Når medlemmet døde etter 31. januar 2010 og gjenlevende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010, og ellers når gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

I bokstav b og c er vilkårene kumulative. Bokstav b gjelder når dødsfallet skjedde mellom 1. januar 2001 og 1. februar 2010 og enten at (i) gjenlevende er enke eller enkemann etter medlem med medlemskap før 1. oktober 1976 eller (ii) at gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000. Bokstav c gjelder dødsfall som skjer etter 31. desember 2010 og (i) gjenlevende er født før 1. januar 1955 og avdøde ble medlem første gang før 1. oktober 1976 og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010, eller (ii) at gjenlevende er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.

Det vises til avsnitt 8.5.

Til § 34 tredje ledd andre punktum

Bestemmelsen forteller hvem som unntas fra reglene om inntektsprøving av enke- og enkemannspensjon. I stedet for en henvisning til annen lovbestemmelse, inntas en referanse om at avdøde må være medlem før 1. oktober 1976 for at unntaket skal gjelde. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Den har sammenheng med at det vises til bestemmelsen i forslaget til § 34 fjerde ledd.

Det vises til avsnitt 8.5.

Til § 34 fjerde ledd

Personer født i 1954 eller senere omfattes av nye regler for alderspensjon i folketrygden etter folketrygdloven kapittel 20. Reglene gjelder delvis for dem som er født i perioden 1954–1962 og fullt ut for dem som er født i 1963 eller senere. De som er født i perioden 1954–1962 har også en andel av alderspensjonen beregnet etter folketrygdloven kapittel 19. Enkelte av dem som er født i 1954 eller senere, omfattes også av reglene for bruttoberegnet enke- eller enkemannspensjon i lov om Statens pensjonskasse. I stedet for å lage nye samordningsregler for enke- og enkemannspensjonen fra Statens pensjonskasse og alderspensjonen etter folketrygdloven kapittel 20, medfører endringen i § 34 fjerde ledd at hele eller deler av den bruttoberegnede enke- og enkemannspensjonen, erstattes med nettoberegnet pensjon fra fylte 67 år for dem som er født i 1954 eller senere. Den endrede pensjonen beregnes etter lov om Statens pensjonskasse § 33. Andelen av pensjonen som skal beregnes etter § 33, skal tilsvare andelen som gjenlevende vil motta alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20. Det innebærer at gjenlevende som er født i 1954, fra fylte 67 år får enke- eller enkemannspensjonen beregnet som en nettoytelse med 1/10 av pensjonen. De øvrige 9/10 beregnes fortsatt som en bruttoberegnet ytelse. 1955-kullet får 2/10 beregnet som en nettoytelse og 8/10 beregnet som en bruttoytelse. 1962-kullet er det siste kullet som får delt beregning, og 1963-kullet vil derfor få hele ektefellepensjonen beregnet som en nettoytelse fra fylte 67 år.

Det gjelder særlige pensjonsregler for enker og enkemenn når avdøde ble medlem før 1. oktober 1976. Det vises til beskrivelsen ovenfor til § 34 første og tredje ledd om hvem som omfattes av disse reglene. Bruttoberegnet enke- og enkemannspensjon skal her for hele eller deler av pensjonen ikke reduseres for egen arbeidsinntekt eller egen alders- eller uførepensjon, og det gjelder i dag særskilte regler for samordning av ytelsen mot pensjon fra folketrygden. For den delen av pensjonen som omfattes av disse reglene, skal enke- eller enkemannspensjonen beregnet etter § 33 fra 67 år utgjøre 27 prosent av pensjonsgrunnlaget i stedet for 9 prosent, som er den ordinære satsen.

Det vises til avsnittene 8.1 til 8.3.

10.2 Til endringene i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Til § 17

Endringene tilsvarer endringene i lov om Statens pensjonskasse § 34. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

10.3 Til endringene i samordningsloven

Til § 3 andre ledd

I stedet for å lage nye samordningsregler for enke- og enkemannspensjonen fra offentlig tjenestepensjon og alderspensjonen etter folketrygdloven kapittel 20, skal hele eller deler av den bruttoberegnede enke- og enkemannspensjon for dem som er født i 1954 eller senere, erstattes med nettoberegnet pensjon fra fylte 67 år. I § 3 andre ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum blir det tydeliggjort at den nettoberegnede ytelsen ikke skal samordnes med folketrygdens ytelser.

Det vises til avsnittene 8.1 til 8.3.

Til § 10

I bestemmelsen rettes det opp en feilhenvisning. Det skal vises til tredje ledd i § 3, ikke andre ledd. Det vises til avsnitt 8.4.

10.4 Til endringene i lov om pensjonsordning for sykepleiere

Til § 19 a første ledd

Endringen retter opp en feil som ble gjort i lov 21. juni 2019 nr. 26. § 19 a første ledd tredje punktum ble da endret, men endringen skulle vært i fjerde punktum. Tredje punktum får derfor tilbake sin tidligere ordlyd («Se likevel overgangsregler i § 19 b.») og fjerde punktum blir rettet opp slik meningen var med lov 21. juni 2019 nr. 26.

Det vises til avsnitt 8.4

Til § 19 b

Endringen i første ledd og tilføyelsen i fjerde ledd tilsvarer endringene i lov om Statens pensjonskasse § 34 første og fjerde ledd. Det vises til merknadene til disse bestemmelsene.

Til § 20

Endringen i første ledd tilsvarer endringen i lov om Statens pensjonskasse § 34 tredje ledd. Det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Tilføyelsen i § 20 første ledd bokstav a andre og tredje ledd retter opp en feil som ble gjort i lov 21. juni 2019 nr. 26. I forbindelse med at første ledd bokstav a første ledd ble endret, ble første ledd bokstav a andre og tredje ledd samtidig opphevet. Dette var ikke meningen, og leddene tilbakeføres slik de lød før de ble opphevet. Det vises til avsnitt 8.4.

10.5 Til ikrafttredelsesbestemmelsen

I lovens del V er det gitt bestemmelser om at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Departementet legger til grunn at endringene trer i kraft så raskt som mulig etter at loven er vedtatt. Det vises til avsnitt 9.5.

Til dokumentets forside