Prop. 75 L (2019–2020)

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19. Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

De akutte effektene av utbruddet av covid-19 for norsk økonomi gjør det ønskelig å raskt kunne få på plass nye regler om rekonstruksjon. Forslagene i proposisjonen har bakgrunn i dommer Leif Villars-Dahls utredning «Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer», som var på høring høsten 2016. I utredningen foreslås det omfattende endringer i de gjeldende reglene om gjeldsforhandling i konkurslovens første del. Blant annet på grunn av nye EU-regler har utredningen så langt ikke vært fulgt opp. Det har nå, i situasjonen med utbruddet av covid-19, vært ønskelig med raske tiltak for å effektivisere regelverket på området, samtidig som det har vært begrenset tid til å gjøre inngående vurderinger av forslagene i utredningen. På denne bakgrunn foreslås det at reglene om rekonstruksjon tas inn i en egen, midlertidig lov, som – så lenge den er i kraft – vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. På sikt bør målet være å utrede permanente regler om rekonstruksjon, som bygger på og videreutvikler løsningene i denne proposisjonen.

Som det fremgår av punkt 3, foreslås det terminologiske endringer, først og fremst ved at begrepene «rekonstruksjon» og «rekonstruksjonsforhandling» erstatter ordet «gjeldsforhandling», som brukes i konkursloven. Formålet med en ny terminologi er å understreke at det er tale om en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, hvor en sanering av gjelden bare er en del av løsningen.

I punkt 4 foreslås det en hjemmel til midlertidig å gjøre unntak i forskrift fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift mv. for å avhjelpe negative konsekvenser som følge av utbruddet av covid-19. Unntak kan gjøres helt eller delvis, herunder begrenses til rekonstruksjon.

I punkt 5 drøftes regler om åpningen av en rekonstruksjonsforhandling. Det foreslås i punkt 5.1 å åpne for at en kreditor kan begjære åpnet rekonstruksjon. Skyldneren kan likevel motsette seg at rekonstruksjon åpnes på dette grunnlaget. I punkt 5.2 foreslås det å utvide det gjeldende vilkåret for å åpne gjeldsforhandling. Etter forslaget skal det være tilstrekkelig for å åpne rekonstruksjonsforhandling etter begjæring fra skyldneren at skyldneren «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». Forslaget legger til rette for at det kan åpnes rekonstruksjonsforhandling på et tidspunkt hvor skyldneren fortsatt har noen likvide midler. For en kreditor vil vilkåret for å begjære rekonstruksjonsforhandling være strengere. Kreditoren må etter forslaget sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det foreslås videre at en skyldner kan få avsluttet en rekonstruksjonsforhandling uten at konkurs åpnes, ved å godtgjøre solvens. I punkt 5.4 foreslås mer omfattende krav til innholdet i en begjæring om rekonstruksjon sammenlignet med gjeldende rett. I punkt 5.5 foreslås det at reglene om rekonstruksjonsforhandling i forhandlingsfasen ikke skal skille mellom frivillig gjeldsordning og tvangsakkord. Skillet beholdes derimot i reglene om forslag og vedtakelse. I punkt 5.6 foreslås det at også en kreditor som begjærer åpning av rekonstruksjonsforhandling, kan bli pålagt å stille sikkerhet for omkostningene ved forhandlingene.

I punkt 6 behandles regler om kreditorenes deltakelse på fordringshavermøtet. Det foreslås blant annet regler om tidlig fordringshavermøte under ledelse av retten, og at fordringshavermøtet skal kunne avholdes elektronisk uten fysisk møte.

I punkt 7 behandles regler om skyldnerens rolle. Det foreslås ikke endringer av betydning sammenlignet med gjeldende rett.

I punkt 8 behandles finansiering av rekonstruksjonsperioden. Det foreslås å innføre regler om etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt «superprioritet» foran eksisterende panthavere. Videre foreslås det at slik finansiering skal sikres ved legalpant innenfor tilsvarende rammer som gjelder etter reglene i panteloven § 6-4 om legalpant for nødvendige boomkostninger under konkursbehandling.

I punkt 9 omtales spørsmål om dekning av kreditorene. Det foreslås å fjerne kravet til likebehandling av kreditorene ved frivillig rekonstruksjon. Forslaget må ses i sammenheng med at et forslag til frivillig rekonstruksjon ikke vil bli vedtatt hvis en av kreditorene som omfattes av det, ikke godtar forslaget. Ved tvangsakkord foreslår departementet å oppheve det gjeldende kravet til minimumsdividende.

I punkt 10 foreslås regler om vedtakelsen av forslag om rekonstruksjon. For frivillig rekonstruksjon foreslås det å beholde et krav om enstemmighet som ved frivillig gjeldsordning etter gjeldende rett, men med en forenklet prosedyre for vedtakelse. For tvangsakkord foreslås det å erstatte de gjeldende kravene om kvalifisert flertall med et krav om simpelt flertall. Videre foreslås det at retten kan nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste det eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene.

I punkt 11 foreslås det regler om konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjon. Det foreslås at generalforsamlingen skal kunne treffe sin beslutning med simpelt flertall både ved beslutning om kapitalforhøyelse, beslutning om kapitalnedsettelse og beslutning om utstedelse av finansielle instrumenter når beslutningen treffes i forbindelse med rekonstruksjon av selskapet. For kreditorene foreslås det at en ordning med at gjeld konverteres til aksjekapital, som hovedregel skal være frivillig for den enkelte. Samtidig foreslås det en sikkerhetsventil der retten gis adgang til å beslutte at ordningen skal omfatte samtlige kreditorer hvis tungtveiende hensyn taler for det, og de kreditorene som har motsatt seg ordningen, åpenbart ikke har rimelig grunn til dette.

I punkt 12 foreslås enkelte endringer i reglene om skyldnerens kontrakter. Videre foreslås det at skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling styrkes.

I punkt 13 foreslås det en forskriftshjemmel til å gi bestemmelser om enklere regler for små virksomheter. I punkt 14 foreslås forenklinger i de generelle saksbehandlingsreglene for rekonstruksjonsforhandling.

Til dokumentets forside