Prop. 75 L (2019–2020)

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

14 Saksbehandlingsregler

Saksbehandlingsreglene for gjeldsforhandling følger av ulike bestemmelser i konkurslovens første del. Loven skiller mellom forhandling om frivillig gjeldsordning og tvangsakkord i forhandlingsfasen, jf. kravet i § 2 om at det skal fremgå av begjæringen om det begjæres frivillig ordning eller tvangsakkord. Loven har videre regler om kompetansefordelingen mellom gjeldsnemnda og gjeldsnemndsleder som innebærer at en del beslutninger som utgangspunkt må treffes av den samlede gjeldsnemnda, se for eksempel § 24, § 26 og § 44 tredje ledd. Loven har ikke bestemmelser om bruk av elektronisk kommunikasjon ved ulike underretninger som skal gis, se for eksempel § 24 om underretning om forslag om rekonstruksjon og § 37 om underretning om bestridte fordringer. Loven krever dessuten at en del beslutninger må treffes i møter, noe som innebærer at beslutningen ikke kan treffes på grunnlag av rent skriftlig behandling, se for eksempel bestemmelsene om avstemninger og stadfestelse i §§ 40, 44 og 46.

I utredningen foreslås på flere punkter forenklinger i saksbehandlingsreglene for gjeldsforhandlinger. Utrederen skriver om dette på s. 76 flg.:

«Siktemålet med de endrede saksbehandlingsregler er å forenkle saksbehandlingen ved rekonstruksjonsforhandling.
For det første foreslås det at det ikke skal skilles mellom forhandling om frivillig rekonstruksjon og forhandling om rekonstruksjon med tvangsakkord.
Det foreslås videre at vesentlig en del av de løpende vedtak og samtykker som i dag skal gis av en samlet gjeldsnemnd (som dog har rett til å delegere dette til lederen) overlates til rekonstruktøren. Dersom en avgjørelse kan få vesentlig betydning for rekonstruksjonsforhandlingen, bør dog rekonstruktøren samrå seg med kreditorutvalget før beslutning tas. At rekonstruktørens kompetanse utvides noe, vil lette arbeidet for rekonstruktøren og kreditorutvalget. Det vises til kommentarene til de enkelte lovbestemmelser.
Utrederen foreslår at avstemninger bør avholdes skriftlig og ikke ved møte i retten eller hos rekonstruktør. Det vises til kommentarene til de enkelte lovbestemmelser.
Utrederen vil peke på at det ved rekonstruksjonsforhandling må være vid mulighet for bruk av e-post og annen elektroniske midler (som f.eks. bosiden i Konkursregisteret) i rekonstruktørens kommunikasjon med kreditorene. Lovens krav til bruk av post og papir bør oppheves. Det er gjort spredte forsøk på å gjennomføre dette i lovteksten. Departementet bør gjennomgå lovteksten slik at den for slik kommunikasjon er oppdatert i forhold til de nyeste retningslinjer for elektronisk kommunikasjon.»

I høringen slutter Oslo byfogdembete seg i all hovedsak til forslagene om mer detaljerte saksbehandlingsregler og mener at forslagene vil underbygge at ordningen skal være upartisk og sikre partenes rettssikkerhet.

Brønnøysundregistrene har en merknad til forslaget om bruk av e-post og andre elektroniske midler og viser til at bosiden i Altinn som Konkursregisteret har etablert for konkurs- og tvangsavviklingsbo, ikke er egnet som kommunikasjonsplattform ved rekonstruksjon fordi det ved rekonstruksjon ikke registreres noen enhet (bo) i Enhetsregisteret, slik det gjøres ved konkurs- og tvangsavvikling. Brønnøysundregistrene viser til at bosiden i Altinn er knyttet opp til boets organisasjonsnummer, og at tilgangen til bosiden styres av de roller som er registrert på boet i Enhetsregisteret.

Departementet er positiv til en forenkling av saksbehandlingsreglene for rekonstruksjonsforhandling slik at det legges til rette for raskere og enklere behandling av sakene. Dette vil være fordelaktig for næringslivet generelt. Rask og enkel saksbehandling kan dessuten være særlig viktig i lys av utbruddet av covid-19, som har medført at en rekke små virksomheter som ellers ikke ville ha vært aktuelle for gjeldsforhandling eller konkurs, har kommet i en vanskelig situasjon. Departementet følger på denne bakgrunn opp forslagene i utredningen om forenklinger i saksbehandlingen. Forslaget om ikke å skille mellom frivillig gjeldsordning og tvangsakkord i forhandlingsfasen er også omtalt i punkt 5.5.

Som påpekt av Brønnøysundregistrene er bosiden i Altinn ikke egnet til bruk ved rekonstruksjon slik denne fungerer i dag. Det kan imidlertid benyttes andre elektroniske kommunikasjonsløsninger, slik som e-post og enhver annen tilgjengelig teknologi, så lenge det benyttes en betryggende metode for å sikre at underretningen er mottatt.

Det vises ellers til lovforslaget §§ 7, 28, 37, 39, 43, 45 og 51. I tillegg vises det til merknadene til bestemmelsene.

Til dokumentets forside