Prop. 77 LS (2019–2020)

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til § 1 Virkeområde

Loven gjelder kun for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen og naturgass. Definisjonen av elektrisk kjøretøy er identisk med ordlyden i direktivet.

Loven retter seg mot virksomheter som etablerer eller drifter anlegg for alternativt drivstoff som er offentlig tilgjengelig. Private ladepunkter som kun er tilgjengelige for en avgrenset og definert gruppe, f.eks. borettslag og sameier, faller utenfor.

Det finnes flere ulike organisatoriske og praktiske løsninger for tilgang til parkeringsplasser som ikke er private. De som omfattes av lovforslaget er parkeringsplasser som faller innenfor virkeområdet til forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften). Alle andre løsninger faller utenfor.

Til § 2 Betaling for lading av elektrisk drevne kjøretøy

Hensikten med bestemmelsene er at betalingen skal være ikke-diskriminerende og at det skal være mulig å lade på ad hoc-basis uten å måtte inngå en avtale med den driftsansvarlige. Hvis det må inngås avtale for å kunne benytte et ladepunkt vil det kunne føre til at kundene låses til en operatør og det vil også kunne føre til at mobiliteten begrenses både for norske og utenlandske bilister. Ikke-diskriminerende betaling betyr at prisen for å lade et elektrisk kjøretøy skal være lik for alle som benytter et ladepunkt.

Hvis enhetsprisen pr. minutt reduseres etter et gitt uttak av energi, er dette likevel ikke å anse som diskriminerende. Det ligger riktignok et insitament til å benytte samme leverandør flere ganger, men ettersom dette gjelder for alle vil det ikke være diskriminerende. Tilsvarende finnes innen flere bransjer og en slik løsning antas å ikke være i strid med konkurransereglene. Flere selskaper som selger drivstoff opererer med lavere pris for kunder som tegner en avtale med selskapet. Dette er en strengere form for tilknytning til selskapet enn prisavslag pr. enhet ved kjøp over et gitt volum.

Det vanlige ved lading av el-bil er å betale pr. min. Pga. dagens batteriteknologi lades batteriet tregere når det er nesten utladet og når det nærmer seg fulladet, omkring 70–80 %. Det betyr at prisen pr. kWh er høyere i disse periodene under lading. Dette er likt for alle kunder og er kun en prisdifferensiering pga. teknologiske forhold. Om energioverføringen kan manipuleres slik at det generelt overføres mer energi pr. min for kunder med f.eks. en ladebrikke eller ved mobiltelefon, er vi ikke kjent med.

Til § 3 Forskrift om tekniske krav og informasjon til brukere

Forskrift om tekniske spesifikasjoner til anlegg for overføring av alternativt drivstoff til kjøretøy vil inneholde de samme tekniske spesifikasjonene som direktivets vedlegg II. Det gjøres ingen norske tilpasninger eller tilføyelser utover det som er vedtatt i EU.

Kravene til informasjon på anlegg for alternativt drivstoff, på kjøretøy og hos bilforhandlere skal tilfredsstille kravene som fastsettes i EUs' forordninger og i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN).

I tillegg til å fastsette tekniske spesifikasjoner for ladepunkter og fyllestasjoner stiller direktivet krav om enhetlig og klar informasjon til brukerne. Hensikten med kravet til brukerinformasjon er bl.a. å etablere felles standarder som skal benyttes i hele Europa, slik at det ikke oppstår tvil om hvilke alternative drivstoffer som kjøretøyet kan benytte. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig ved ladepunkter og fyllestasjoner, men også på kjøretøy, i instruksjonshåndbøker og hos forhandlere av kjøretøy.

For å sikre riktig og relevant informasjon på ladepunkter og fyllestasjoner er det fra 1. oktober 2018 innført standardiserte merker for alle typer drivstoff., jf. direktivets artikkel 7 (4). Merkene består av symboler med tall og bokstavkombinasjoner og skal plasseres lett synlig på pumpene på bensinstasjoner, fyllestasjoner og på bilens tanklokk. Det foreligger nå standardiserte merker for bensin- og dieselkvaliteter, hydrogen, naturgass og elektrisitet.

Kravene i direktivets artikkel 7 (3) om sammenlikning av relevante enhetspriser for ulike drivstoff, særlig for naturgass og hydrogen, til informasjonsformål, er konkretisert i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 om metode for prissammenligning av alternative drivstoffer, og krav til slik merking på fylle- og ladestasjoner, vil bli gjennomført ved endringer i prisopplysningsforskriften. Disse endringene vil bli foretatt i forbindelse med gjennomføring av den nevnte forordning i norsk rett.

Bestemmelsen tredje ledd definerer hva som er alternativt drivstoff. Det er selve ladepunktet som reguleres og ikke ladestasjonen. Der betyr at alle ladepunkt som etableres etter at lov og forskrift har trådt i kraft må være i samsvar med de fastsatte kravene eller nyere versjoner av standarder som gjøres gjeldene. Ladepunkt omfatter også bytte av batteri i et elektrisk kjøretøy, selv om det ikke er mange fabrikanter av elektriske kjøretøy som benytter denne tekniske løsningen foreløpig. Forskrift i medhold av loven § 3 vil inneholde definisjonene fra direktivets artikkel 2.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 som ble vedtatt 17. mai 2018 om en felles metode for sammenlikning av pris for alternative drivstoff i samsvar med direktiv (EU) 2014/94 vil bli gjennomført i norsk rett ved endring i prisopplysningsforskriften.

Til § 4 Tilsyn og kontroll

Ansvarlig myndighet for å føre tilsyn og kontroll med anlegg for de ulike alternative drivstoffer vil bli fastlagt ved utarbeiding av forskrift i medhold av loven. Forskrift i medhold av denne loven vil samordnes med forskrift etter lov om havner og farvann som vil regulere anlegg for landstrømforsyning til skip.

Til § 5 Overtredelsesgebyr

Departementet viser til Prop. 62 L (2015–2016), som understreker viktigheten av et helhetlig sanksjonssystem og at sanksjonen skal være tilpasset den aktuelle overtredelsen. Departementet vurderer på denne bakgrunn at mest hensiktsmessig sanksjonsform er en hjemmel til å i forskrift kunne gi nærmere forskrifter om overtredelsesgebyr, herunder bestemmelser om fastsettelse og beregning av gebyret. For øvrig gjelder forvaltningsloven §§ 44 og 46.

Dersom det blir aktuelt å i forskrift fastsette overtredelsesgebyr, skal det gis en tydelig angivelse av hvile bestemmelser som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Til § 6 Overgangsbestemmelse

Det er allerede etablert et stort antall ladepunkter og det må antas at flere av disse anleggene har ladepunkter med tekniske spesifikasjoner som avviker fra standardene som er angitt i direktivet. Disse ladepunktene fungerer tilfredsstillende og for å unngå unødvendig utskifting gjøres det klart i § 6 at loven ikke gjelder for etablerte ladepunkter og fyllestasjoner som er etablert før loven trer i kraft.