Prop. 77 LS (2019–2020)

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff. Lovforslaget gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/94 om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff. Forslaget gir hjemmel til at departementet kan fastsette forskrift om bl.a. tekniske spesifikasjoner for offentlig tilgjengelig infrastruktur for alternativt drivstoff. Direktiv (EU) 2014/94 gjelder både for infrastruktur for kjøretøy og fartøy, men lovforslaget omfatter kun infrastruktur for kjøretøy. Hjemmel for departementet til å forskriftsfeste krav til infrastruktur for fartøy er tatt inn i § 28 i ny lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), som trådte i kraft 01.01.2020.

Loven gjelder kun for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen og naturgass til kjøretøy. Alle andre slike anlegg faller utenfor virkeområdet. I lovforslaget gis departementet hjemmel til å fastsette forskrifter om tekniske spesifikasjoner til anlegg for overføring av alternativt drivstoff til kjøretøy og krav til informasjon på slike anlegg og på kjøretøy. Departementet gis også hjemmel til å fastsette forskrift for å peke ut myndighet med ansvar for tilsyn og kontroll, samt overtredelsesgebyr.

Forvaltningsansvaret for loven foreslås lagt til Samferdselsdepartementet.