Prop. 77 LS (2019–2020)

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 av 9. februar 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII etter nr. 5 (opphevet) skal nytt nr. 5a lyde:

 • «5a. 32014 L 0094: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff (EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Når det gjelder EFTA-statene skal ordet ‘TEUV’ i artikkel 3 nr. 5 forstås som ‘EØS-avtalen’.

  • b) Artikkel 6 får ikke anvendelse for Island.

  • c) Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/94/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 10. februar 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt2.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 9. februar 2018.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 307 av 28.10.2014, s. 1.

2.

Forfatningsrettslige krav angitt.