Prop. 77 LS (2019–2020)

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Proposisjonen inneholder forslag til lovvedtak og samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/94/EU, som gjelder tekniske krav til infrastruktur for alternativt drivstoff. Med alternativt drivstoff menes bl.a. både elektrisitet, hydrogen og naturgass. Lovforslaget gir Samferdselsdepartementet hjemmel til å fastsette forskrift om bl.a. tekniske spesifikasjoner for offentlig tilgjengelig infrastruktur for alternativt drivstoff. Loven gjelder for de som etablerer eller drifter et anlegg for alternativt drivstoff. Det er kun anlegg som kan benyttes av kjøretøy som omfattes av lovforslaget. Hjemmelen for å fastsette forskrift om anlegg for landstrøm til skip er lagt legges til § 28 i lov om havner og farvann. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen forutsetter at Stortingets samtykke innhentes i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget