Prop. 77 LS (2019–2020)

Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gjennomføringen av direktivet forplikter Norge seg til å utarbeide et nasjonalt virkemiddelrammeverk, som fastsetter nasjonale mål for hensiktsmessig etablering av infrastruktur for alternativt drivstoff til transportformål i Norge. Se nærmere om dette i pkt. 2. Det følger også av direktivet at det skal innføres felles tekniske standarder for lade- og fylleinfrastrukturen og tilrettelegging for brukerinformasjon. Det forutsettes at eventuelle kostnader som følge av de administrative prosessene ved utformingen av virkemiddelrammeverket dekkes innenfor berørte departementer og etaters gjeldende budsjettrammer.

Gjennomføring i norsk rett av direktivet om infrastruktur for alternativt drivstoff i transport vil kunne bidra til å bedre markedsvilkår for alternativt drivstoff og for kjøretøy og fartøy som bruker dette. Økt bruk av alternativt drivstoff i transportsektoren vil kunne bidra til den overordnede målsetningen om reduserte klimagassutslipp. Harmoniserte standarder for lade- og fylleinfrastruktur vil kunne bedre mulighetene for sirkulasjon av fartøy og kjøretøy som bruker alternative drivstoff i EU/EØS. Bedre brukerinformasjon om pris og tilgjengelighet for lading og fylling av alternativt drivstoff vil kunne bedre konkurransevilkårene for disse.

Det er ambisjonsnivået i virkemiddelrammeverket, dvs. den norske handlingsplanen for infrastruktur for alternative drivstoff i transport, som avgjør om det vil være behov for tiltak som kan ha økonomiske konsekvenser. Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med oppfølging av den norske handlingsplanen. Regjeringen vil vurdere eventuelle tiltak som innebærer økte utgifter for det offentlige i forbindelse med de årlige budsjettene.

Det forventes ikke at innføring av felles tekniske standarder for ladeinfrastrukturen og tilrettelegging for brukerinformasjon vil medføre kostnader for det offentlige utover administrative kostnader som kan dekkes innenfor departementer og etaters gjeldende budsjettrammer.

De økonomiske konsekvensene for virksomhetene som følge av de nye reguleringene antas å være små. Felles standarder over hele Europa vil føre til større etterspørsel og større volumer som på sikt vil bidra til å reduserte enhetspriser. Samtidig er det tilstrekkelig antall produsenter til at det ikke oppstår monopol. De forhold som her reguleres utgjør dessuten en liten del av den samlede investeringen i nytt ladepunkt eller ny fyllestasjon.