Prop. 86 L (2014-2015)

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Med unntak av de økonomiske og administrative konsekvenser forslaget vil ha for departementet og Forsvaret med tanke på å utrede og utarbeide nytt lovforslag, vil ikke lovforslaget ha økonomiske og administrative konsekvenser.