Prop. 86 L (2014-2015)

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til lovforslagene

Til § 1 Lovens formål

Formålet med loven er å redusere risikoen for at sensitiv geografisk informasjon som har betydning for rikets selvstendighet, sikkerhet og andre vitale sikkerhetsinteresser tilflyter mottakere som har en evne og vilje til å utgjøre en trussel mot riket.

Bestemmelsene i §§ 2 og 3 vil etter departementets syn falle naturlig innenfor virkeområdet til sikkerhetsloven. Bestgemmelsene vil derfor vurderes inntatt i denne lov på et senere tidspunkt. Av blant annet denne grunn, gjenspeiler også foreliggende formålsbestemmelse den gjeldende formålsbestemmelse i sikkerhetsloven.

Til § 2 Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av informasjon om militære anlegg eller områder

Bestemmelsen er ment å være en ren videreføring av lov om forsvarshemmeligheter § 3 nr. 1. Lovteksten i nevnte bestemmelse inneholder ord og uttrykk som ikke lenger er vanlig å bruke. Teksten har derfor blitt revidert. Det moderniserte språket er ikke ment å endre bestemmelsens materielle innhold. Rettspraksis og juridisk teori som knytter seg til lov om forsvarshemmeligheter er dermed fortsatt relevant for tolkningen av bestemmelsen.

Første ledd viser til et i utgangspunktet generelt forbud. Forbudet er imidlertid ikke ment å utgjøre et slikt generelt forbud. Unntak fra forbudet vil reguleres nærmere i forskrift hjemlet i andre ledd. Det vises dessuten eksplisitt til at eventuelle straffebud med høyere strafferamme vil ha forrang. Ved eventuell overlappende anvendelsesområde skal det mulige straffbare forholdet bedømmes etter straffebudet med høyest strafferamme.

Andre ledd gir hjemmel for i forskrift å bestemme forbudets nærmere innhold. Dette gjelder eksempelvis vilkår for tillatelse til luftfotografering, bruk av andre luftbårne sensorsystemer og unntak fra forbudet. Forbudet er ikke ment å utgjøre et generelt forbud, og skal tilpasses det sivile samfunnets behov for data i størst mulig grad.

Forbudet er i dag primært rettet mot avanserte sensorer som muliggjør detaljert 3D-modellering eller kartlegging av funksjonalitet, sikringstiltak og sårbarhet ved beskyttelsesverdige anlegg og områder. Rammene for forbudet skal fremgå i forskrift eller offentlig tilgjengelige retningslinjer.

Til § 3 Forbud mot opptak, mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av dybdedata

Hensikten med bestemmelsen er å videreføre lov om forsvarshemmeligheter § 3 nr. 3 uten realitetsendringer. Lovteksten har imidlertid blitt revidert for å tilpasses dagens skriftspråk. Rettspraksis og juridisk teori som knytter seg til lov om forsvarshemmeligheter er fortsatt relevant for tolkningen av bestemmelsen.

Første ledd viderefører etter sin ordlyd et generelt forbud mot å oppta, mangfoldiggjøre, offentliggjøre eller foreta målinger av dybdedata, men skal i praksis ikke forvaltes slik. Nærmere rammer for forbudet skal angis i blant annet forskrift, se nedenfor.

Andre ledd angir at for det tilfelle at forholdet også innfrir de objektive straffevilkårene i et annet straffebud med høyere strafferamme, skal forholdet bedømmes etter sistnevnte straffebud.

Tredje ledd gir hjemmel for i forskrift å fastsette forbudets nærmere innhold, herunder også eksempelvis å angi vilkår for å gi tillatelse til å samle dybdedata. I dag angis kun innsamling av dybdedata i anledning «sikker navigering i den alminnelige seilingsleden» som et unntak fra forbudet. Det foreligger imidlertid også andre grunner til å samle, oppta, mangfoldiggjøre eller offentliggjøre dybdedata som vil kunne unntas. Eksempler kan være dybdedata nødvendig til bruk i offentlig arealplanlegging eller lovlig næringsvirksomhet. Unntak vil reguleres nærmere i forskrift og i offentlig tilgjengelige retningslinjer.

Til § 4 Forskrifter

Bestemmelsen angir at forskrifter gitt i medhold av lov om forsvarshemmeligheter § 3 vil gjelde etter at denne lov er satt i kraft. Dette er nødvendig for å videreføre rammene av forbudene i sin helhet.

Til § 5 Lovens varighet

Bestemmelsen angir lovens varighet. Loven er ment å være midlertidig frem til lovens §§ 2 og 3 kan inntas i annen lov i revidert stand.

Loven skal ha en varighet på inntil 2 år fra ikraftsettingstidspunktet. For at bestemmelsene i §§ 2 og 3 ikke skal falle bort, må dermed bestemmelsene evalueres og videreføres innen dette tidspunktet.