Prop. 86 L (2014-2015)

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Proposisjonen inneholder forslag til en ny midlertidig lov med varighet på inntil to år. Forslaget innebærer at forbudene i lov om forsvarshemmeligheter § 3 mot opptak, mangfoldiggjøring og offentliggjøring av henholdsvis informasjon om militære anlegg og områder og dybdedata videreføres i den nye loven. Det opprinnelige forslaget om å innta forbudene i sikkerhetsloven har møtt motstand. For å unngå at forbudene faller bort ved opphevelsen av lov om forsvarshemmeligheter 1. oktober 2015, er det etter departementets oppfatning nødvendig med en slik midlertidig videreføring. Departementet skal i toårsperioden, med bistand fra berørte departementer, arbeide videre med å finne en hensiktsmessig løsning som ivaretar interessene til det sivile samfunnet og det nasjonale behovet for hemmelighold.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget