Prop. 86 L (2014-2015)

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Til innholdsfortegnelse

3 Om høringen

Forsvarsdepartementets sendte i brev av 23. april 2014 til Justis- og beredskapsdepartementet et forslag om å innta lov om forsvarshemmeligheter § 3 i revidert stand i sikkerhetsloven. Justis- og beredskapsdepartementet tok forslaget med som vedlegg til høringsutsendelsen 17. juni 2014 med forslag om lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, jf. Prop. 64 L (2014–2015) (Straffelovens ikraftsettingslov).

Foruten adressatene for Justis- og beredskapsdepartementets høring, har følgende instanser fått oversendt høringsbrevet:

 • Fiskeridirektoratet

 • Forskningsforum Møre

 • Havforskningsinstituttet

 • Kartverket

 • Kysten er klar

 • Kystverket

 • Miljødirektoratet

 • Norges geologiske undersøkelse

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk institutt for vannforskning

 • Aquastructures AS

 • Fiskebåt

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges fiskarlag

 • Navico Holding AS

 • Olex AS

 • Parker Maritime AS

Høringsfristen var 17. september 2014. Etter henvendelser ble det innvilget utsatt høringsfrist for spørsmålet om luftfotografering og dybdedata til 1. oktober 2014. Følgende instanser har inngitt høringsinnspill om videreføring av § 3 i lov om forsvarshemmeligheter:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Fiskeridirektoratet

 • Forskningsforum Møre

 • Havforskningsinstituttet

 • Kartverket

 • Kysten er klar

 • Kystverket

 • Miljødirektoratet

 • Norges geologiske undersøkelse

 • Norsk institutt for vannforskning

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • NRK

 • Aquastructures AS

 • Fiskebåt

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges fiskarlag

 • IKT-Norge

 • Mediebedriftene

 • Navico Holding AS

 • Norsk presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk journalistlag

 • Olex AS

 • Parker Maritime AS

Høringsinstansenes merknader til de enkelte forslag i høringsbrevet omtales tematisk under de ulike kapitlene nedenfor.