Prop. 86 L (2018–2019)

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Bøker, artikler, rapporter

DNV GL (2015): Digitale Sårbarheter Maritim Sektor. Rapport 2015-0569. Stavanger: DNV GL

DNV GL (2018): Effekt av hastighetsreduksjon for cruiseskip i verdensarvfjordene. Rapport 2018-0025. Høvik: DNV GL

Fjose, S., Ulstein, H., Iversen, L.M. & Ekrann, G. (2012): Havnenes samfunnsmessige betydning. Rapport til KS Bedrift. Menon-publikasjon nr. 29/2012. Oslo: Menon Business Economics

Ibenholt, K. & Rasmussen, I. (2014): Verdi av arealer som utvalgte havner og jernbaneterminaler disponerer. Rapport nr. 2014/35. Oslo: Vista Analyse

Magnussen, K., Ibenholt, K., Skjelvik, J.M., Lindhjem, H., Pedersen, S. & Dyb, V.A. (2015): Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og bane. Rapport 2015/54. Oslo: Vista Analyse

Marskar, E.-M. m. fl. (2015): NTP Godsanalyse. Hovedrapport. Oslo: Sekretariatet for nasjonal transportplan

Oslo Economics (2015): Konkurranseanalyse av havnesektoren. OE-rapport 2015-32. Oslo: Oslo Economics

Thune-Larsen, H., Veisten, K., Rødseth, K.L. & Klæboe, R. (2014): Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk med korrigerte ulykkeskostnader. TØI rapport 1307/2014. Oslo: Transportøkonomisk institutt

Gjennomgang av havnekapitalsituasjonen i havnene basert på KOSTRA-data, Kystverket 2017

Offentlige publikasjoner

Meld. St. 35 (2015–2016) På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

Meld. St. 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar

Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029

Meld. St. 41 (2016–2017) Klimastrategi for 2030

NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn – Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden

NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Prop. 65 L (2013–2014) Lov om losordningen (losloven)

Prop. 1 S (2015–2016) Samferdselsdepartementet

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft.Langtidsplan for forsvarssektoren

Prop. 105 LS (2017–2018) Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Ot.prp. nr. 11 (1979–80) Om lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Ot.prp. nr. 90 (2001–2002) Om lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)

Ot.prp. nr. 75 (2007–2008) Om lov om havner og farvann

Lover

Grunnloven: Kongeriket Norges Grunnlov, 17. mai 1814

Avtaleloven: lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer

Beredskapsloven: lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven)

Rekvisisjonsloven: lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner

Vegtrafikkloven: lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Forvaltningsloven: lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Produktkontrolloven: lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

Lov om Norges økonomiske sone: lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone

Motorferdselloven: lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Forurensningsloven: lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Havne- og farvannsloven (1984): lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv.

(opphevet)

Forsikringsavtaleloven: lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)

Tvangsfullbyrdelsesloven: lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Kommuneloven: lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (opphevet)

EØS-loven: lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven)

Jernbaneloven: lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Pristiltaksloven: lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak (pristiltaksloven)

Luftfartsloven: lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Sjøloven: lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Politiloven: lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven)

Aksjeloven: lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven)

Småbåtloven: lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven)

Regnskapsloven: lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Revisorloven: Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Lov om interkommunale selskaper: lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (lov om interkommunale selskaper)

Territorialfarvannsloven: lov 27. juni 2004 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven)

Svalbardmiljøloven: lov 25. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Brann- og eksplosjonsvernloven: lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Konkurranseloven: lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Arbeidsmiljøloven: lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Skipssikkerhetsloven: lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Plan- og bygningsloven: lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Havne- og farvannsloven (2009): Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Naturmangfoldloven: lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Politiregisterloven: lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Havnenergilova: lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Folkehelseloven: lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Skipsarbeidsloven: lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Losloven: lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen (losloven)

Klimaloven: lov 16. juni 2017 nr. 60 om klimamål (klimaloven)

Statsansatteloven: lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Sikkerhetsloven: lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Personopplysningsloven: lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Kommuneloven: lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Forskrifter

Sjøveisreglene: Forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen

Forskrift om unntak fra havne- og farvannsloven: forskrift 12. mai 1989 nr. 302 om unntak fra lov om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål

Forskrift om havnestatistikk: forskrift 17. august 1989 nr. 819 om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk

Forskrift om lasting og lossing av bulkskip: forskrift 29. august 2003 nr. 1114 om sikker lasting og lossing av bulkskip

Forurensningsforskriften: forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning

Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak: forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Forskrift om farleder: forskrift 30. November 2009 nr. 1477 om farleder

Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket: forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Forskrift om lossing, lasting mv av farlige stoffer i kommunens sjøområde: forskrift 15. desember 2009 nr. 1543 om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer

Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø: forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

Utvidelse av det geografiske virkeområdet for havne- og farvannsloven: forskrift 17. desember 2010 nr. 1607 om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

Forskrift om lostjenesten på Svalbard: forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard

Forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter: forskrift 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Forskrift om farvannsskilt m.m.: forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Forskrift om sikkerhetsavgift ved sjøtrafikksentralene: forskrift 27. desember 2012 nr. 1404 om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik, Rogaland, Vestfold, Hordaland og Telemark

Forskrift om sikring av havneanlegg: forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg (forskrift om sikring av havneanlegg)

Forskrift om sikring av havner: forskrift 29. mai 2013 nr. 539 om sikring av havner (forskrift om sikring av havner)

Forskrift om bruk av vannscooter og lignende: forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende (opphevet)

Forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for skip mv.: forskrift 1. juli 2014 nr. 955 om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger

Utvidelse av det geografiske virkeområdet for havne- og farvannsloven: forskrift 10. oktober 2014 nr. 1287 om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

Forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger som er underveis i territorialfarvannet: forskrift 5. desember 2014 nr. 1546 om krav til slepebåt for flyttbare innretninger som er underveis i territorialfarvannet

Lospliktforskriften: forskrift 17. desember 2014 nr. 1808 om losplikt og bruk av farledsbevis

Sjøtrafikkforskriften: forskrift 23. september 2015 nr. 1094 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann

Forskrift om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven: forskrift 21. desember 2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven

Forskrift om merking av innretning for fornybar energiproduksjon: forskrift 15. juni 2016 nr. 1066 om merking av og etablering av sikkerhetssoner tilknyttet innretning for fornybar energiproduksjon

Lovverk i andre stater

Sverige:

Lag (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Kommunallagen: lag (2017:725)

Sjöfartsverkets kunngjøring om allmänna farleder och allmänna hamner (SJÖFS 1988:5)

Danmark:

Havneloven: lov nr. 285 af 27. marts 2012 om havne

Lov om sikkerhed til søs: lov nr. 72 af. 17. Januar 2014

Lodsloven: lov nr. 567 af 9. juni 2006 (med endringer)

Finland:

Sjøtrafiklagen: lag 463/1996

Lotsningslagen: lag 940/2003

Lag om fartygstrafikservice: lag 623/2005

Vattenlagen: lag 2011/587

Island:

Havneloven fra 2003

EU-direktiver, forordninger m.m.

Direktiv 2005/65/EF: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF av 26. oktober 2005 om forbedret sikkerhet for havneanlegg

Direktiv 2009/20/EF: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF om skipseieres forsikring av sjørettslig ansvar

Direktiv 2014/94/EU: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff (AFI-direktivet)

Forordning (EF) 725/2004: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg

Forordning (EU) 1315/2013: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om Unionens retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverket og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (TEN-T-forordningen)

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/462: Kommisjonens gjennomføringsforordning 2016/462 av 30. mars 2016 om endring av forordning (EF) 324/2008 om fastleggelse av reviderte prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innenfor maritim sikring og terrorberedskap

Forordning (EU) 2017/352: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om et rammeverk for ytelse av havnetjenester og felles regler om finansiell gjennomsiktighet for havner (havneforordningen)

Internasjonale avtaler og konvensjoner

COLREG: Konvensjon om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973

SOLAS: Internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974

Ansvarsbegrensningskonvensjonen: Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976

STCW: Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978

Havrettskonvensjonen: De forente nasjoners havrettskonvensjon (UNCLOS), 1982

EØS-avtalen: Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,1992

Oljesølkonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade, 1992

ISM-koden: Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring, 1993

IMO resolusjon A.857(20): Guidelines For Vessel Traffic Services, 1997

Bunkerskonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for bunkersoljesølskade, 2001

ISPS-koden: International Ship and Port Facility Security Code, 2002

Vrakfjerningskonvensjonen: Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007

TEUV: Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 2007

Instrukser, veiledere m.m.

Justis- og politidepartementet (2000): Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid. Oslo: Justis- og politidepartementet

Miljødirektoratet (2013): Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 7: Grenseverdier for lokal luftkvalitet. Oslo: Miljødirektoratet.

Justis- og beredskapsdepartementet (2014): Beslutninger om adgang til havn – enkeltvedtaksbegrepet. Lovavdelingens tolkingsuttalelse av 21. mai 2014 nr. 14/945. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Rundskriv H-3/14. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Finansdepartementet (2015): Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering. Rundskriv R112/15. Oslo: Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015): Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015): Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Havne- og farvannsloven § 39 – adgang til å avvise fartøy fra havn. Lovavdelingens tolkningsuttalelse av 5. mai 2015 nr. 15/1738. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016): Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018): Statlige arealplaner. Utarbeidet i samarbeid med Samferdselsdepartementet. Sist oppdatert 2018. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

SSB: Statistikk for godstransport på kysten

SSB: KOSTRA

Upubliserte arbeider

Arbeidsgrupperapporten (2015): Evaluering og revisjon av lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet 5. september 2014. Avgitt 16. desember 2015

Til forsiden