Prop. 86 L (2018–2019)

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til ny lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Loven erstatter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Lovforslaget har bakgrunn i NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med lovforslaget er å fremme sjøtransport som transportform. Videre har departementet vektlagt at loven skal bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål, og samtidig innrettes slik at sektoransvaret for klima og miljø ivaretas. Det foreslås å innarbeide losloven i den nye havne- og farvannsloven for å gi en mer helhetlig og oversiktlig regulering av sjøsikkerhetstiltakene under Samferdselsdepartementets ansvarsområde. For å legge til rette for teknologisk utvikling i den maritime sektor, foreslås en ny bestemmelse om losplikt som kan åpne for autonom seilas. Videre er det foreslått å videreføre delt ansvar mellom stat og kommune for fremkommelighet i farvannet. I forslaget gis departementet myndighet til å regulere ferdsel i farvannet, mens kommunen gis myndighet til å regulere bruk av fritidsfartøy i eget sjøområde. Ansvaret og myndigheten for navigasjonsinnretninger samt ansvar for utbedringer i farvannet, foreslås lagt til staten. Kommunens adgang til å kreve anløpsavgift er foreslått videreført under betegnelsen farvannsavgift. Det foreslås at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra havnevirksomheten. Havnenes plikt til å motta fartøy foreslås videreført for å gi forutsigbarhet for sjøtransporten. Det foreslås også å videreføre den adgang eier og operatør har i dag til å begrense fartøyers adgang til havn av hensyn til miljø og sikkerhet. Lovforslaget gir kommunene adgang til å midlertidig begrense fartøyers opphold i havn for å unngå eller begrense lokal luftforurensning. Det foreslås en ny bestemmelsen som gir departementet adgang til å stille krav til drift av havn for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. Det foreslås å utvide ansvarssubjektet ved ulykker og andre hendelser i farvannet til også å omfatte reder.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget