Prop. 87 L (2020–2021)

Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til bestemmelsen

Til endringen i § 76 annet ledd:

Endringen innebærer en kodifisering av retten til å kreve avsavnsrente etter § 76 første ledd, første og andre punktum i perioden fra utgiftene til kravshaver påløper og frem til betaling eller til forsinkelsesrenter begynner å løpe. Avsavnsrenten har som formål å gi kravshaver rentekompensasjon i tilfeller hvor den ansvarlige har fått en utilsiktet kreditt.

Avsavnsrenter bør som hovedregel kreves. Unntak kan imidlertid tenkes dersom myndighetene av administrative grunner ikke finner det hensiktsmessig.

Rentesatsen er satt til pengemarkedsrenten tillagt fire prosentpoeng. Med pengemarkedsrente menes i dag vanligvis NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate), som skal gjenspeile renten på usikrede lån mellom bankene. Formålet er å gi kreditor en reell dekning av rentetapet i tråd med prinsippene om at forurenser skal betale og at skadelidte skal ha full erstatning.