Prop. 87 L (2020–2021)

Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

Klima- og miljødepartementet legger frem et forlag om endring av forurensningsloven § 76. Forslaget går ut på å etablere en lovhjemmel om avsavnsrente etter § 76 første ledd, første og andre punktum i perioden fra utgiftene til forurensningsmyndigheten påløper og frem til betaling eller til forsinkelsesrenter begynner å løpe (avsavnsrente). Ved beregning av avsavnsrente foreslås det at pengemarkedsrenten tillagt fire prosentpoeng benyttes som rentesats. Med pengemarkedsrente menes i dag vanligvis NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate), som skal gjenspeile renten på usikrede lån mellom bankene. Formålet er å gi forurensningsmyndigheten en reell dekning av rentetapet i tråd med prinsippene om at forurenser skal betale og at skadelidte skal ha full erstatning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget