Høring - etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag om å etablere en lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.02.2020

Vår ref.: 19/2056

Høringsbrev (pdf)

AECO
Assuranceforeningen Skuld
Bellona
Cefor
Den Norske Advokatforening
Det norske maskinistforbund
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DNV GL AS
Drivkraft norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Fiskeri og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Forbundet Kysten
Gard
Gjensidige Forsikring
Greenpeace Norden
Havforskningsinstituttet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedredningsentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
If Skadeforsikring
Justis- og beredskapsdepartementet
K G Jebsen - senter for havrett
Klima- og miljødepartementet
Kongelig norsk båtforbund
KS bedrift - havn
Kystrederiene
Kystverket hovedkontoret
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
Miljødirektoratet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
Nord universitet
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk skibsrederforening
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Losforbund
Norsk olje og gass
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk skibsmeglerforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Havner
Norwegian Hull Club
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Petroleumstilsynet
Redningsselskapet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Statens Kartverk
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Tryg Forsikring
Verdens Naturfond. WWF Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation