Prop. 87 L (2020–2021)

Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

Til innholdsfortegnelse

4 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet en bestemmelse i forurensningsloven om at det kan kreves avsavnsrente etter § 76 første ledd, første og andre punktum i perioden frem til betingelsene for forsinkelsesrenter er oppfylt. Rentesatsen er i forslaget satt til Norges Banks pengemarkedsrente tillagt fire prosentpoeng. Denne rentesatsen vil etter departementets syn medføre at skyldneren ikke får en rentefordel, samtidig som den ikke er så høy at renten gis et element av sanksjon.

Ved statlige aksjoner overtar staten ansvaret for aksjonen som følge av forurensning fra reders fartøy. Det fremstår derfor etter departementets syn som lite rimelig at staten i tillegg til å overta aksjonen på vegne av ansvarlig forurenser skal måtte bære rentetapet ved å ikke disponere pengene selv frem til beløpet blir tilbakebetalt av reder.

Beløpene det er snakk om vil kunne være svært høye, og erfaringen viser at det kan ta tid for staten å utarbeide kravet. Selv om det kan ta tid før selve kravet er ferdigstilt, vil statens kostnader i all hovedsak være kjent, slik at den ansvarlige vil ha mulighet til å refundere statens kostnader fortløpende.

Dersom ansvarlig forurenser ikke skulle dekke forurensningsmyndighetens rentetap medfører dette at den ansvarlige innvilges en tilfeldig rentefri kreditt. Dette vil således være et incitament for den ansvarlige til å la være å iverksette tiltak og heller overlate dette til forurensningsmyndigheten. En slik praksis vil være i strid med forurensningslovens formål om å hindre forurensning og iverksette tiltak dersom forurensning skulle inntreffe. En slik praksis vil heller ikke være i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.