Prop. 87 L (2020–2021)

Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å etablere en hjemmel for å kreve avsavnsrente vil ikke medføre kostnader for det offentlige. Forslaget vil derimot øke muligheten for å få refundert utgiftene når forurensningsmyndigheten iverksetter tiltak på vegne av den ansvarlige, herunder overtar ledelsen av en aksjon mot akutt forurensning.

Det er videre grunn til å anta at en lovregulering av retten til å kreve avsavnsrente og hvilken rentesats som skal legges til grunn vil være prosessbesparende.

Det antas heller ikke at endringen vil medføre store kostnader for næringen. Ansvarlig forurenser vil ha anledning til å refundere forurensningsmyndighetens utgifter så snart disse er påløpt, og kan på den måten unngå både avsavnsrenter og forsinkelsesrenter. I denne sammenheng vises det også til at Cefor i sin høringsuttalelse, har uttalt at de ikke forventer et høyt antall tilfeller der en kodifisert avsavnsrente vil kunne kreves fra deres medlemmer.