Prop. 87 L (2021–2022)

Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)

Til innholdsfortegnelse

4 Opphevelse av sosialtjenesteloven § 51 a fjerde ledd

4.1 Innledning

Ved starten av covid-19-pandemien fikk sosialtjenesteloven tilføyd en forskriftshjemmel i § 51 a, som gir adgang til å gi forskrifter om unntak ved allmennfarlig smittsom sykdom mv. I medhold av bestemmelsens fjerde ledd kan det gis forskrift om midlertidige bestemmelser om økonomisk stønad uten hensyn til økonomisk behovsprøving til selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt fordi kontrakter og oppdrag ikke kan gjennomføres som følge av utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Forskriftshjemmelen er ikke tatt i bruk. Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram forslag om å oppheve forskriftshjemmelen i § 51 a fjerde ledd.

4.2 Gjeldende rett

Kort tid etter utbruddet av covid-19-pandemien fikk sosialtjenesteloven tilføyd § 51 a, ved lov 27. mars 2020 nr. 10. Bestemmelsen fastsetter at departementet kan gi forskrift om midlertidige bestemmelser om økonomisk stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt fordi kontrakter og oppdrag ikke kan gjennomføres som følge av situasjoner som nevnt i første ledd. Av ordlyden i første ledd følger det at § 51 a gjelder ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig sykdom. I lys av overskriften til § 51 a, som gjelder allmennfarlig smittsom sykdom, legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet til grunn at hensikten var å inkludere ordet smittsom i første ledd.

4.3 Høringsforslaget

Endringer i sosialtjenesteloven § 51 a ble sendt på høring 26. mai 2021, med høringsfrist 4. august 2021. I høringsnotatet foreslo Arbeids- og sosialdepartementet endringer i sosialtjenesteloven § 51 a for å styrke beredskapen på området. Formålet med endringene var at bestemmelsen skulle kunne håndtere eventuelle kritiske situasjoner knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp som følge av covid-19 eller fremtidige utbrudd av annen allmennfarlig, smittsom sykdom. Høringsforslaget innebar blant annet opphevelse av någjeldende § 51 a fjerde ledd.

4.4 Høringsuttalelsene

Bergen kommune, Datatilsynet, Fagforbundet, Helsedirektoratet, Hå kommune, KS, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, Statens helsetilsyn, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Stavanger kommune og VID vitenskapelige høgskole innga høringsuttalelse.

I lys av høringsuttalelsene anser departementet det som hensiktsmessig å se nærmere på enkelte av forslagene i høringsnotatet før de eventuelt følges opp med en lovproposisjon til Stortinget. Forslaget om å oppheve forskriftshjemmelen i sosialtjenesteloven § 51 a fjerde ledd med sin nåværende ordlyd foreslås imidlertid fulgt opp i denne proposisjonen.

4.5 Departementets vurdering og forslag

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett og dermed grunnleggende for mottakerne. Det overordnede hensynet i en hjemmel i sosialtjenesteloven for å gi midlertidige bestemmelser ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom bør derfor være å ha beredskap for å sikre at utbetaling av økonomisk stønad til personer som har rett til det, kan skje uten kritiske forsinkelser, også i en unntakssituasjon. Ved en sterk økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp, er det vesentlig at kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen har tilstrekkelig tid og ressurser til å fatte vedtak om og å utbetale livsoppholdsytelser, samt følge opp de som trenger det mest. Departementet legger til grunn at en adgang til å gi sosialhjelp uten hensyn til økonomisk behovsprøving, slik § 51 a fjerde ledd åpner for å gi forskrift om, vil kunne være et tiltak som kan frigjøre tid og ressurser ved kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen i en situasjon med stor økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp.

Så langt har det under covid-19-pandemien ikke vært en problematisk økning i antallet sosialhjelpssøknader. Forskriftshjemmelen i § 51 a fjerde ledd i sosialtjenesteloven gjelder dessuten kun for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Bakgrunnen for at bestemmelsen ble innrettet mot denne gruppen, var at man våren 2020 ikke hadde en ordning som kunne avhjelpe konsekvensene av pandemien for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det var derfor en frykt for at det ville komme mange søknader om sosialhjelp fra disse gruppene. Forskriftshjemmelen i sosialtjenesteloven ble imidlertid aldri tatt i bruk, da man isteden fikk på plass en egen kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Departementet mener at det ikke er behov for å ha en egen forskriftshjemmel avgrenset til denne gruppen. Dette underbygges etter departementets syn av at forskriftshjemmelen aldri er brukt. I departementets høring av endringer i sosialtjenesteloven § 51 a i 2021 var det for øvrig ingen høringsuttalelser som etter departementets vurdering taler mot opphevelse av sosialtjenesteloven § 51 a fjerde ledd. Departementet foreslår på denne bakgrunn at § 51 a fjerde ledd oppheves.

Departementet foreslår videre at sosialtjenesteloven § 51 a første ledd endres, ved at ordet smittsom tas inn i ordlyden. Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig sykdom. I lys av overskriften til § 51 a, som gjelder allmennfarlig smittsom sykdom, legger departementet til grunn at hensikten var å inkludere ordet smittsom i første ledd.

4.6 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverksendringene anslås ikke å ha økonomiske konsekvenser. Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

Til dokumentets forside