Prop. 87 L (2021–2022)

Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til sosialtjenesteloven § 9

Det legges til et nytt første ledd andre punktum, slik at også tilsyn med internkontroll etter kommuneloven § 25-1 omfattes av bestemmelsen. Denne presiseringen sikrer at statsforvalternes praksis med å se på internkontroll ved tilsyn med de individuelle tjenestene i kapittel 4 kan videreføres. Det presiseres at adgangen til å føre tilsyn med internkontrollen ikke innebærer at ethvert tilsyn med de individuelle tjenestene også må inkludere tilsyn med internkontrollen.

Til sosialtjenesteloven § 18

Barnetrygd tas inn i ordlyden i bestemmelsens tredje ledd. Endringen innebærer at kommunene ikke skal ta hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk stønad til familier som mottar dette.

Til sosialtjenesteloven § 51 a

Ordet smittsom legges til i første ledd. I lys av overskriften til § 51 a, som gjelder allmennfarlig smittsom sykdom, legger departementet til grunn at hensikten var å inkludere ordet smittsom i første ledd.

Fjerde ledd oppheves.

Til arbeidsmiljøloven § 3-3

Endringen i andre ledd har ikke materiell betydning, men skal tydeliggjøre at bedriftshelsetjenestens oppgave etter arbeidsmiljøloven er å bistå arbeidsgiver i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og derved fremme god arbeidshelse.

Til arbeidsmiljøloven § 14-9

Det inntas en henvisning til tidligere f i syvende ledd første og andre punktum. Henvisningen tydeliggjør at ansettelsesperioder inngått med grunnlag i bestemmelsen om generell adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f, som oppheves med virkning fra 1. juli 2022, fortsatt inngår i beregningsgrunnlaget som danner rett til fast ansettelse etter tre- og fireårsregelen.

Til dokumentets forside