Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 89 L (2015–2016)

Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser

Klima- og miljødepartementets vurdering er at forslaget ikke vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Forslaget innebærer ikke at aktørene får noen nye plikter eller rettigheter, og vil derfor ikke innebære økte kostnader eller administrative byrder for noen.

Forslaget er i tråd med målet om å forenkle regelverket. Det kan blant annet bidra til at avfallsaktørene bruker mindre ressurser på å finne frem til gjeldende rett, at forurensningsmyndighetene kan bruke mindre tid på veiledning, at håndhevelsen av regelverket blir effektiv, ensartet og korrekt og at færre aktører bryter regelverket.

Til dokumentets forside